ORGANIZACJA SZKOłY W OKRESIE 1961-1975

W roku szkolnym 1961/62 stanowisko dyrektora objął inż Edward :RYS.

W dniu 15 listopada 1961 r. przy udziale przedstawicieli Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie, nastąpił odbiór nowego budynku szkolnego Z S Z, a w dniu 21 listopada uroczyste jego otwarcie.


Od 1 grudnia młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej miała do dyspozycji nowe, piękne sale lekcyjne. Skończyła się wieloletnia tułaczka po cudzych budynkach.


Od tego momentu nastąpił szybki rozwój szkoły. W Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcono w następujących kierunkach:


–    ślusarz

–    tokarz

–    elektryk


W Zasadniczej Szkole Gospodarczej otwarto kierunek: kucharz żywienia zbiorowego (uczęszczały głównie dziewczęta), a w Zasadniczej Szkole Dokształcającej  kierunki: ślusarski i wielozawodowy.


W roku szkolnym 1963/64 w 19 oddziałach, 37 pedagogów kształciło 694 uczniów.


Dnia 6 pa¼dziernika 1964 roku oddany został dla młodzieży ¬nowy internat.


1 września 1964/65 otwarta została pierwsza klasa 5-letniego Technikum Mechanicznego o specjalności – budowa maszyn.


W roku szkolnym 1964/65   wzrosła liczba uczniów z 694 do 794 i nauczycieli z 37 do 49.


Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 1964/65


1    Dyrektor – Edward Rys

2    Henryk Galon

3    Edward Szecher

4    Tadeusz Palmowski

5    Bolesław Brachaczek

6    Marek Bałazy

7    Ignacy Blecharz

8    Irena Szpak

9    Maria Brachaczek

10    Alina Cekiera

11    Irena Nawracaj

12    Stanisław Stefański

13    Anna Świetlik

14    Jerzy Mrożkiewicz

15    Alina Szyszko

16    Urszula Myszkowska

17    Ryszard Świetlik

18    Jan Smaga

19    Zdzisław Bróg

20    Edward Szarek

21    Stanisław Kosiak

22    Karol Dąbrowski

23    Jan Jurkojć

24    Mieczysław Machejek

25    Ryszard Tokarz

26    Czeslaw Mastrzykowski

27    Mieczysław Olkuśnik

28    Józef Kurczych

29    Józef Faron

30    Józef Włosek

31    Franciszek Wachowicz

32    Mieczysław Jaworski

33    Władysław Lewiński

34    Aleksander Połeć

35    Marian Łudzień

36    Stanisław Baranek

37    Henryk Ziemnicki

38    Janusz Folmer

39    Stanisław Wołoch

40    Józef Bożek

41    Józef Tabaka

42    Maria Rączka

43    Zofia Olkuśnik

44    Marianna Ciesielska

45    Maria Stachnik

46    Edward Pajda

47    Wilhelm Krawczyk

48    Eugeniusz Komenda

Szkoła w latach 1961-1975 Szkoła w latach 1961-1975 Szkoła w latach 1961-1975

 W roku szkolnym 1965/66 nastąpiła zmiana w składzie Dyrekcji Szkoły. Odszedł. dotychczasowy zastępca dyrektora d/s pedagogicznych Wilhelm Krawczyk, a stanowisko to objął Wacław Siniarski,. dotychczasowy zastępca  Inspektora Szkolnego w Wydziale Oświaty i Kultury w Miechowie. Liczba pełnozatrudnionych nauczycieli w tym okresie wynosiła 44

Szkoła w latach 1961-1975 Szkoła w latach 1961-1975

W roku szkolnym 1967/68 nowopowstałe stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkolenia i produkcji, objął Marek Bałazy. Lata następne przyniosły zmiany organizacyjne w profilach kształcenia uczniów. Zlikwidowany został kierunek elektryczny w Zasadniczej Szkole Zawodowej, a otwarty kierunek: mechanizacja maszyn rolniczych.
Kierunek ten został otwarty z tego względu, że okolice Miechowa są typowo rolnicze. Szkolenie młodzieży w kierunkach wielozawodowych, przeniesiono do Liceum Ekonomicznego.

Szkoła w latach 1961-1975 Szkoła w latach 1961-1975

W roku szkolnym 1972/73 otwarto pierwszą klasę Technikum Mechanicznego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.  Zgodnie z „Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania o zmianie nazw szkół zawodowych”, od 1 września 1973 roku, Szkoła otrzymała nazwę – Zespół Szkół Mechanicznych.
Zespół Szkół Mechanicznych w Miechowie obejmował cztery typy szkół:
1.    Zasadnicza Szkoła Zawodowa /3-letnia/z kierunkami:
a/ ślusarz
b/ tokarz
c/ mechanik maszyn rolniczych
2.    Zasadnicza Szkoła Gospodarcza /3-letnia/ o kierunku:
a/ kucharz żywienia zbiorowego
3.    Zasadnicza Szkoła Dokształcająca /3-letnia o kierunku:
a/  mechanik samochodowy:
4.     Technikum Mechaniczne o specjalności – budowa maszyn:
a/ 5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej
b/ 3-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

Szkoła w latach 1961-1975 Szkoła w latach 1961-1975

   Od 1 września 1974/75 nastąpiła zmiana w składzie dyrekcji. Dotychczasowy dyrektor inż Edward RYS opuścił szkołę i objął stanowisko dyrektora w jednej ze szkół zawodowych w Nowej Hucie. Dyrektorem szkoły został inż. Marek Bałazy. Zastępcami dyrektora zostali mgr Wacław Siniarski i mgr Andrzej Kmita.

1 września 1975 r. zaszły znów  zmiany. Dotychczasowy zastępca dyrektora mgr Wacław Siniarski, przeszedł na emeryturę, a stanowisko zastępcy dyrektora d/s pedagogicznych objął mgr Stanisław Kadeja. Zastępcą dyrektora d/s szkolenia i produkcji miał zostać były kierowników warsztatów szkolnych inż. Jan Smaga, jednak w dniu 31 sierpnia, po krótkotrwałej chorobie, zmarł. Stanowisko zastępcy dyrektora d/s szkolenia i produkcji objął mgr inż. Włodzimierz Zimny. Zmiany nastąpiły również w obsadzie funkcji kierowniczych w warsztatach szkolnych i w internacie. Nowym kierownikiem warsztatów szkolnych został Aleksander Połeć, zastępcą kierownika, podobnie jak w roku ubiegłym, Bolesław Brachaczek. Po Ireneuszu Chwastku kierownikiem internatu został Józef Czapla. Stan liczebny młodzieży w Zespole Szkół Mechanicznych wynosił wówczas 910. Kadra nauczycielska, wraz z nauczycielami warsztatów liczyła 61 osób, w tym zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.
Rok ten był szczególnie owocny dla harcerzy . Tradycyjnie we wrześniu „biszkopty” złożyły przyrzeczenie .

Szkoła w latach 1961-1975 Szkoła w latach 1961-1975

W maju 1975 został nadany sztandar szczepowi HSPS „ PIORUN”.
Od tego roku rozpoczynamy chronologiczny układ kroniki szkolnej , dokumentując kolejne lata zdjęciami i wypisami z kronik szkolnych.