MODERNIZACJA KSZTAłCENIA ZAWODOWEGO W MAłOPOLSCE
Beneficjent Projektu: Województwo Małopolskie,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Partner: Powiat Miechowski
Realizator: Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego
Projekt realizowany jest od 01.I.2010 do 31.XII.2014
Z dniem 1 września 2010 roku w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie  rozpoczęto realizację programu
“Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Projekt skierowany jest do uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie  do projektu  zakwalifikowali się uczniowie w zawodzie:
technik elektronik  
technik mechanik      
technik mechanizacji rolnictwa  
technik pojazdów samochodowych
technik hotelarstwa
technik organizacji usług gastronomicznych
Celem projektu jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w regionie, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa społecznego wizerunku szkół zawodowych.
1. ZAJęCIA BRANżOWE (POZASZKOLNE):
 • kurs kelnerski
 • kurs Barista – kurs parzenia kawy
 • kurs Carvingu – kurs rze¼bienia w owocach i warzywach
 • kurs barmański
 • kurs spawacza
 • kurs operatorów wózków widłowych
 • kurs diagnostyki samochodowej OBD
 • kurs prawa jazdy
Wsparcie branżowe daje możliwość uczniom uzyskania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, a co za tym idzie zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy.
2. ZAJęCIA Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (POZALEKCYJNE):
 • Język angielski  dla branży mechaniczno –  mechatronicznej
 • Język angielski dla branży turystyczno – gastronomicznej
 • Matematyka dla branży turystyczno – gastronomicznej
 • Matematyka dla branży mechaniczno –  mechatronicznej
 • ITC komputerowe wspieranie projektowania CAD
 • ITC komputerowe wspieranie projektowania  CNC
 • ITC komputerowe wspieranie diagnostyki samochodowej
 • Warsztaty – marketing w obsłudze ruchu turystycznego
 • Doradztwo zawodowe.
Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane są na rozwój wyżej wymienionych kompetencji kluczowych, co przyczyni się do wzrostu poziomu umiejętności i wiadomości koniecznych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe – grupowe bąd¼ indywidualne doradztwo dla uczniów w zakresie planowania swojej przyszłości, poruszania się na rynku pracy.
W I semestrze roku szkolnego 2010/2011 zostanie przeprowadzony Kurs
 • kurs Barista – kurs parzenia kawy
 • kurs Karvingu – kurs rze¼bienia w owocach i warzywach
 • kurs barmański
 • kurs spawacza
 • kurs operatorów wózków widłowych
oraz zajęcia zakresu wzmacniania kompetencji kluczowych.
 • Język angielski  dla branży mechaniczno –  mechatronicznej
 • Matematyka dla branży mechaniczno –  mechatronicznej
 • ITC komputerowe wspieranie projektowania CAD
 • ITC komputerowe wspieranie diagnostyki samochodowej
 • Warsztaty – marketing w obsłudze ruchu turystycznego
 • Doradztwo zawodowe.
W II semestrze tego roku szkolnego jak i w latach następnych odbędą się pozostałe kursy o czym lider szkolny będzie informował na bieżąco.

 

Miechów dn. 06-09-2011

Ogłoszenie  na rok szkolny 2011/2012 semestr I
w sprawie rekrutacji uczniów do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach POKL 9.2.
 
Ogłasza się nabór uczniów w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia:
 1. Z zakresu wzmacniania kompetencji kluczowych:

  • Język obcy (j. angielski), dla branży mechaniczno –  mechatronicznej  liczba uczestników 10-15 osób,  2 grupy do 15 osób
  • Język angielski dla branży turystyczno – gastronomicznej liczba uczestników 10-15  osób,  2 grupy do 15 osób
  • ITC komputerowe wspieranie projektowania CAD liczba uczestników 10-15 osób, 2 grupy do 15 osób
  • ITC komputerowe wspieranie diagnostyki samochodowej liczba uczestników 10-15, 2 grupy do 15 osób
  • ITC komputerowe wspieranie projektowania CNC liczba uczestników 10-15 osób, 2 grupy do 15 osób
  •  Doradztwo zawodowe liczba uczestników 10-15 osób
 2. Z zakresu  kursów branżowych:

  • kurs Barista – kurs parzenia kawy liczba uczestników 16 osób
  • kurs Carvingu – kurs rze¼bienia w owocach i warzywach liczba uczestników 30 osób
  • kurs barmański liczba uczestników 20 osób
  • kurs operatorów wózków widłowych liczba uczestników 10 osób
  • kurs kelnerski liczba uczestników 36 osób
3. Staże – wizyty zawodoznawcze
grupy branżowe – liczba uczestników 10-15 osób

Dokumentację rekrutacyjną należy składać w sekretariacie Szkoły – wyznaczonym punkcje rekrutacyjnym 08.09- 14.09.2011r. w godzinach od 9- 15.

Uczestnicy wszystkich rodzajów kursów otrzymają ¦wiadectwo Ukończenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Certyfikat uznawany w całej Unii Europejskiej.
Wszelkie informacje o aktualnym procesie realizacji programu , jak i o terminach rekrutacji na poszczególne formy zajęć będą umieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie. Informacji udziela także Lider Szkolny Projektu – Piotr Zemła.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Mam Zawód. Mam Fantazję

Wystarczy, że chodzisz do szkoły zawodowej i korzystasz
z bezpłatnych kursów i szkoleń w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu, filmu, fotografii lub kabaretu, które w ciekawy i atrakcyjny sposób przedstawiać będą zajęcia realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz korzyści płynące z uczestnictwa uczniów w projekcie, nauki konkretnego zawodu, a także ze współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi.

Rekrutacja potrwa do połowy pa¼dziernika

Czekają atrakcyjne nagrody

 

INFORMACJE NA STRONIE

 

www.zawodowamalopolska.pl

Szkolny Lider Projektu

Piotr Zemła

 

 

 

Miechów, dn. 12.01.2012

 

Ogłoszenie  na rok szkolny 2011/2012 semestr II

w sprawie rekrutacji uczniów do projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
 realizowanego w ramach POKL 9.2.

 

§1

 

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia:

 

 1. Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

 

 • MATEMATYKA DLA BRANżY TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNEJ
  2 grupy od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji I 2012 – IV2012)
 • MATEMATYKA DLA BRANżY MECHANICZNO – MECHATRONICZNEJ
  2 grupy od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji I 2012 – III 2012)
 • ITC KOMPUTEROWE WSPIERANIE DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ
  3 grupy od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji III 2012 – VI 2012)
 • ITC KOMPUTEROWE WSPIERANIE PROJEKTOWANIA CNC
  1 grupa od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji III 2012 – VI 2012)
 • DORADZTWO ZAWODOWE
  grupa od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji III 2012 – VI 2012)
 1. Z ZAKRESU  KURSóW BRANżOWYCH:
 • KURS SPAWACZA
  1 grupa 20 osób (orientacyjny czas realizacji II 2012 – VI 2012)

             2 grupa 15 osób (orientacyjny czas realizacji V 2012 – VII 2012)

 • KURS PRAWA JAZDY
  1 grupa 23 osoby  (orientacyjny czas realizacji VI 2012 – VIII 2012)
 • KURS DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ OBD
  1 grupa 16 osób (orientacyjny czas realizacji II 2012 – VI 2012)
 • KURS OPERATORóW WóZKóW WIDłOWYCH
  1 grupa 24 osoby (orientacyjny czas realizacji II 2012 – VI 2012)

              2 grupa 16 osób (orientacyjny czas realizacji V 2012 – VII 2012)

 1.  STAżE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

             grupy branżowe – liczba uczestników 10-15 osób

 

 

§2

Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

§3

Dokumentację rekrutacyjną kandydaci pobierają ze strony internetowej – www.zs2.miechow.pl lub w sekretariacie Szkoły.

§4

Dokumentację rekrutacyjną należy składać w sekretariacie Szkoły – wyznaczonym punkcje rekrutacyjnym 16.01 – 17.01.2012r. w godzinach od 9- 13. Na Warsztatach szkolnych od 18.01.2012 do 20.01.2012 od godz. 7:30-14:30 w pokoju Nr 3.

§5

Informacje o naborze otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Miechowie.

§6

Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

 

Szkolny Lider Projektu

Piotr Zemła

 

Ogłoszenie  na rok szkolny 2011/2012 semestr II

w sprawie rekrutacji uczniów do projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 realizowanego w ramach POKL 9.2.

NABóR NA KURS

Organizowany przez Zespół Szkół w Książu Wielkim
1. OPERATORA KOPARKO-łADOWARKI: Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:

 • 18 lat.
 • ukończona szkoła podstawowa.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora.
2. KOMBAJNISTY Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:

 • 18 lat.
 • Prawo jazdy kategorii T lub B.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.
Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.
§3

Dokumentację rekrutacyjną kandydaci pobierają ze strony internetowej – www.zs2.miechow.pl lub w sekretariacie Szkoły.

§4
Dokumentację rekrutacyjną należy składać u  Szkolnego  Lidera  Projektu
w godzinach od 9- 13. Na Warsztatach szkolnych do 03.07.2012 w pokoju Nr 3.
§5
Informacje o naborze otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Miechowie.
§6

Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

Szkolny Lider Projektu
Piotr Zemła

Miechów, dn. 10.09.2012

 

Ogłoszenie  na rok szkolny 2012/2013 semestr I

w sprawie rekrutacji uczniów do projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
 realizowanego w ramach POKL 9.2.

§1

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia:

 

1. Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

 

 

 • JęZYK ANGIELSKI  DLA BRANżY TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNEJ

  2 grupy od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji    X 2012 – XII 2012)

 • JęZYK OBCY  DLA BRANżY MECHANICZNO – MECHATRONICZNEJ

  2 grupy od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 • ITC KOMPUTEROWE WSPIERANIE DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

  3 grupy od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 • DORADZTWO ZAWODOWE

  grupa od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

2. Z ZAKRESU  KURSóW BRANżOWYCH:

 • KURS SPAWACZA

   1 grupa 17 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

 • KURS PRAWA JAZDY
  1 grupa 19 osoby  (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)
 • KURS DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ OBD
  1 grupa 16 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

2 grupa 16 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

 • KURS OPERATORóW WóZKóW WIDłOWYCH

 

          1 grupa 16 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

 • KURS CARVING -KURS RZE¬BIENIA W OWOCACH I WARZYWACH

 

1 grupa 6 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

 • KURS BARISTA – KURS PARZENIA KAWY

 

1 grupa 20 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

 • KURS KELNERSKI

 

1 grupa 20 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

 

3. STAżE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

 

             grupy branżowe – liczba uczestników 10-15 osób

 

§2

Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

§3

Dokumentację rekrutacyjną kandydaci pobierają ze strony internetowej – www.zs2.miechow.pl lub w sekretariacie Szkoły.

§4

Dokumentację rekrutacyjną należy składać w sekretariacie Szkoły – wyznaczonym punkcje rekrutacyjnym 12.09 – 14.09.2012r. w godzinach od 9- 13. Na Warsztatach szkolnych od 17.09.2012 do 19.09.2012 od godz. 7:30-14:30 w pokoju Nr 3.

§5

Informacje o naborze otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Miechowie.

§6

Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

 

Szkolny Lider Projektu

Piotr Zemła

 

KONKURSY

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu Mam Zawód. Mam Fantazje. W roku 2012 wprowadzamy nową formułę konkursu opartą o konkurencje zawodowe, które zostaną przeprowadzone dla 7 branż

 

1. W branży turystyczno- gastronomicznej:

 

· Barista

 

· Carving

 

· Barman

 

· Kucharz

 

2. W branży mechaniczno-mechatronicznej:

 

· Programowanie robotów

 

· Metaloplastyka

 

3. W branży informatycznej:

 

· Opracowanie i wykonanie dokumentu filmowego

 

4. W branży rolno-przetwórczej:

 

· Rozpoznawanie roślin z materiału żywego i ze zdjęć oraz z plansz,

 

wykonanie ogólnego projektu koncepcyjnego ogrodu przydomowego

 

5. W branży usługowej

 

· Trzy techniki nawijania oraz Stylista XXI wieku – TECHNO – TRENDY

 

6. W branży budowlanej:

 

· Wykonanie fragmentu okładziny ściennej z płytek ceramicznych wg własnej inwencji twórczej

 

7. W branży społeczno-medycznej:

 

· Pomoc przedmedyczna w wybranych stanach zagrożenia zdrowia i życia

 

 

Miechów, dn. 03.01.2013

Ogłoszenie  na rok szkolny 2012/2013 semestr II

w sprawie rekrutacji uczniów do projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 realizowanego w ramach POKL 9.2.

§1
Ogłasza się nabór uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia:

1. Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

DORADZTWO ZAWODOWE
grupa od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji   II.2013  – XI. 2013)

2. Z ZAKRESU  KURSóW BRANżOWYCH:
KURS SPAWACZA
 1 grupa 25 osób (orientacyjny czas realizacji    II.2013 –  IV. 2013)

KURS PRAWA JAZDY
1 grupa 15 osób  (orientacyjny czas realizacji   IV.2013 – VIII. 2013)

KURS OPERATORA WóZKóW WIDłOWYCH
              1 grupa 20 osób (orientacyjny czas realizacji     II.2013 –  VII. 2013)

KURS BARISTA – KURS PARZENIA KAWY
1 grupa 10 osób (orientacyjny czas realizacji   II.2013 – IV. 2013)

3. STAżE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE
             grupy branżowe – liczba uczestników 10-15 osób)

4. STAżE  ZAWODOZNAWCZE     2013 -2014
STAż 3-4 TYGODNIOWY PłATNA PRAKTYKA ZAWODOWA DLA UCZNIóW I UCZENNIC W FIRMACH Z POWIATU MIECHOWSKIEGO
Indywidualnie informacja u Szkolnego Lidera Projektu

§2
Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.
§3
Dokumentację rekrutacyjną kandydaci pobierają ze strony internetowej – www.zs2.miechow.pl lub w sekretariacie Szkoły.
§4
Dokumentację rekrutacyjną należy składać w sekretariacie Szkoły – wyznaczonym punkcje rekrutacyjnym  na Warsztatach szkolnych  07.01 – 10.01.2013r  od  godz. 7:30-14:30 w pokoju Nr 3.
§5
Informacje o naborze otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Miechowie.
§6
Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

Szkolny Lider Projektu
Piotr Zemła

Miechów, dn. 22.04.2013

 

Ogłoszenie  na rok szkolny 2012/2013 semestr II

w sprawie rekrutacji uczniów do projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 realizowanego w ramach POKL 9.2.

NABóR NA KURS

 

1. KOMBAJNISTY w Zespole Szkół w Książu Wielkim – wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:

 • 18 lat.
 • Prawo jazdy kategorii T lub B.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

2. Kurs Barmański w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie – wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:

 • 18 lat.
 • Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

  Dokumentację rekrutacyjną kandydaci pobierają ze strony internetowej – www.zs2.miechow.pl lub w sekretariacie Szkoły.

  Dokumentację rekrutacyjną należy składać w sekretariacie Szkoły – wyznaczonym punkcje rekrutacyjnym  na Warsztatach szkolnych  w pokoju Nr 3 w okresie maj –czerwiec 2013.

  Informacje o naborze otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
  w Miechowie.

  Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

  Szkolny Lider Projektu
  Piotr Zemła

   

  Miechów, dn. 23.09.2013

  Ogłoszenie  na rok szkolny
  2013/2014
  w sprawie zapisów uczniów do projektu
  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
   realizowanego w ramach POKL 9.2.

   

   

   §1

  Wychodząc na przeciw zainteresowaniom młodzieży. Ogłasza się zapisy uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” celem rozpoznania zapotrzebowania na zajęcia i kursy:

   

  1.    Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

  ·         Język angielski  dla branży mechaniczno –  mechatronicznej
  ·         Język angielski dla branży turystyczno – gastronomicznej
  ·         Matematyka dla branży turystyczno – gastronomicznej
  ·         Matematyka dla branży mechaniczno –  mechatronicznej
  ·         ITC komputerowe wspieranie projektowania CAD
  ·         ITC komputerowe wspieranie projektowania  CNC
  ·         ITC komputerowe wspieranie diagnostyki samochodowej
  ·         Warsztaty – marketing w obsłudze ruchu turystycznego
  ·         Doradztwo zawodowe.

  2.    Z ZAKRESU  KURSóW BRANżOWYCH:

  ·         kurs kelnerski
  ·         kurs Barista – kurs parzenia kawy
  ·         kurs Carvingu – kurs rze¼bienia w owocach i warzywach
  ·         kurs barmański
  ·         kurs spawacza
  ·         kurs operatorów wózków widłowych
  ·         kurs diagnostyki samochodowej OBD
  ·         kurs koparko – ładowarki
  ·         kurs prawa jazdy

  3.    STAżE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

               grupy branżowe – (liczba uczestników 10-15 osób)

  4.    STAżE  ZAWODOZNAWCZE     2013 -2014

  STAż 3-4 TYGODNIOWY PłATNA PRAKTYKA ZAWODOWA DLA UCZNIóW I UCZENNIC W FIRMACH Z POWIATU MIECHOWSKIEGO – informacje u Pana Jarosława Szarka

  Szczegółowe informacje u Szkolnego Lidera Projektu

  §2

  Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

  §3

  Zapisywać się  należy w  wyznaczonym punkcje rekrutacyjno – zapisowym 24.09.2013r godz. 8:45-14:00 w Szkole a na Warsztatach szkolnych  25.09.2013r   godz. 8:45-12:00.

  §4

  Informacje o zapisach otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół
  Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

  §5

  Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

  Szkolny Lider Projektu

  Piotr Zemła

   

   

   

  Miechów, dn. 15.10.2013

  Ogłoszenie  na rok szkolny
  2013/2014 semestr I
  w sprawie naboru uczniów do projektu
  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
   realizowanego w ramach POKL 9.2.

   

  §1

  Ogłasza się rekrutacje uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia i kursy:

  1.    Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

   

  •     Język obcy  dla branży mechaniczno –  mechatronicznej             
  •     Język angielski dla branży turystyczno – gastronomicznej               
  •     Matematyka dla branży turystyczno – gastronomicznej          
  •     Matematyka dla branży mechaniczno –  mechatronicznej       
  •     ITC komputerowe wspieranie diagnostyki samochodowej                                    
  •     ITC komputerowe wspieranie projektowania CAD       
  •     ITC komputerowe wspieranie projektowania  CNC       
  •     Doradztwo zawodowe    

  2.    Z ZAKRESU  KURSóW BRANżOWYCH:

   

  •     kurs kelnerski             
  •     kurs Barista – kurs parzenia kawy           
  •     kurs Carvingu – kurs rze¼bienia w owocach i warzywach         
  •     kurs barmański           
  •     kurs spawacza         
  •     kurs operatorów wózków widłowych           
  •     kurs diagnostyki samochodowej OBD        
  •     kurs prawa jazdy          
  •     Kurs koparko – ładowarki        
  •     Kurs operatorów kombajnów    

  3.    STAżE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE
         grupy branżowe – (liczba uczestników 10-15 osób)

  4.   STAżE  ZAWODOZNAWCZE

  2013 -2014 STAż 3-4 TYGODNIOWY PłATNA PRAKTYKA ZAWODOWA DLA UCZNIóW I UCZENNIC W FIRMACH Z POWIATU MIECHOWSKIEGO – Szczegółowe informacje u Pana Jarosława Szarka i Szkolnego Lidera Projektu

   

  §2

  Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

  §3

  Zapisywać się  należy w  wyznaczonym punkcje rekrutacyjno – zapisowym 15.10.2013r do 18.10.2013r godz. 8:45-14:00 w Szkole a na Warsztatach szkolnych.

  §4

  Informacje o zapisach otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

  §5

  Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

  Szkolny Lider Projektu
  Piotr Zemła

   

   

  Miechów, dn. 20.01.2014

  Ogłoszenie  na rok szkolny
  2013/2014 semestr II
  w sprawie naboru uczniów i uczennic  do projektu
  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
   realizowanego w ramach POKL 9.2.

   

  §1

  Ogłasza się rekrutacje uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia i kursy:

   

  1.    Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

   

  Ø Język włoski dla branży turystyczno – gastronomicznej, – nowość

  Ø Warsztaty –  diety śródziemnomorskie na rynkach lokalnych. – nowość

  Ø Warsztaty – marketing w obsłudze ruchu turystycznego

  Ø Doradztwo zawodowe

   

  2.    Z ZAKRESU  KURSóW BRANżOWYCH:

   

  Ø Kurs gastronomiczny

  Ø kurs spawacza 

   

  3.    STAżE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

               grupy branżowe – (liczba uczestników 10-15 osób)

  4.    STAżE –  PRAKTYKI   ZAWODOZNAWCZE     2013 -2014

  STAż 3-4 TYGODNIOWY PłATNA PRAKTYKA ZAWODOWA DLA UCZNIóW I UCZENNIC W FIRMACH Z POWIATU MIECHOWSKIEGO – Szczegółowe informacje u Pana Jarosława Szarka

  i Szkolnego Lidera Projektu

   

  §2

  Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

  §3

  Zapisywać się  należy w  wyznaczonym punkcje rekrutacyjno – zapisowym od 23.01.2014r do 24.01.2014r godz. 8:45-14:00 w Szkole a na Warsztatach szkolnych od 27.01.2014r do 30.01.2014r godz. 8:45-14:00 .

  §4

  Informacje o zapisach otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

  §5

  Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

  Szkolny Lider Projektu

  Piotr Zemła

   

   

  Miechów, dn. 05.09.2014

  Ogłoszenie  na rok szkolny
  2014/2015

  w sprawie naboru uczniów i uczennic  do projektu
  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
   realizowanego w ramach POKL 9.2.

   

  §1

  Ogłasza się rekrutacje uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia i kursy:

   

  1.    Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

   

  ·        Język włoski dla branży turystyczno – gastronomicznej, – nowość

  ·        Warsztaty –  diety śródziemnomorskie na rynkach lokalnych. – nowość

  ·        Warsztaty – marketing w obsłudze ruchu turystycznego

  ·        Język angielski dla branży informatyczno – elektronicznej       

  ·        Język angielski dla branży rolno – przetwórczej       

  ·        Matematyka dla branży mechaniczno –  mechatronicznej

  ·        Doradztwo zawodowe

   

   

   

  2.    Z ZAKRESU  KURSóW BRANżOWYCH:

   

  ·        kurs kelnerski     

  ·        kurs Barista – kurs parzenia kawy   

  ·        kurs Carvingu – kurs rze¼bienia w owocach i warzywach 

  ·        kurs barmański   
  ·        kurs spawacza 
  ·        kurs operatorów wózków widłowych   
  ·        kurs diagnostyki samochodowej OBD
  ·        kurs prawa jazdy  
  ·        Kurs koparko – ładowarki

  ·        Kurs gastronomiczny

  ·        Kurs – Profesjonalna recepcjonistka 

  ·        Kurs – Fakturzystka z obsługą komputera i kas fiskalnych

   

   

  3.    STAżE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

               grupy branżowe – (liczba uczestników 10-15 osób)

  4.    STAżE –  PRAKTYKI   ZAWODOZNAWCZE     2014 -2015

  STAż 3-4 TYGODNIOWY PłATNA PRAKTYKA ZAWODOWA DLA UCZNIóW I UCZENNIC W FIRMACH Z POWIATU MIECHOWSKIEGO – Szczegółowe informacje u Pana Jarosława Szarka

  i Szkolnego Lidera Projektu

   

  §2

  Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

  §3

  Zapisywać się  należy w  wyznaczonym punkcje rekrutacyjno – zapisowym na Warsztatach szkolnych od 08.09.2014r do 15.09.2014r godz. 8:45-14:00  
  u Szkolnego Lidera Projekty.

  §4

  Informacje o zapisach otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

  §5

  Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

  Szkolny Lider Projektu

  Piotr Zemła

   

   

   

  INFORMACJE SZCZEGółOWE O PROJEKCJE

   

  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
  realizowanego w ramach POKL 9.2.

   

  W CAłYM WOJEWóDZTWIE MAłOPOLSKIM MOżNA UZYSKAć NA

   

  http://www.zawodowamalopolska.pl

   

  Regulamin uczestnisctwa

  Formularz rekrutacyjny

  Oświadczenie uczestnika projektu o wyrarzeniu zgody

  Deklaracja uczestnictwa w projekcie

  Szczegułowe warunki rekrutacji

  Język Obcy

  Matematyka

  ITC komputerowe wspieranie projektowania CAD

  ITC komputerowe wspieranie projektowania CNC

  ITC komputerowe wspieranie diagnostyki samochodowej

  warsztaty – marketing w obsłudze ruchu turystycznego

  Doradztwo zawodowe

  Kurs barista

  Kurs carvingu

  Kurs barmański

  Kurs kelnerski

  Kurs spawacza

  Kurs operatora wózka widłowego

  jezyk angielski BRANZY TURYSTYCZNO – GASTRONOMICZNEJ

  kurs diagnostyki samochodowej OBD

  kurs prawa jazdy

  matematyka dla BRANZY TURYSTYCZNO – GASTRONOMICZNEJ

  jezyk włoski dla branży turystyczno – gastronomicznej

  szczegółowe zasady rekrutacji na kurs gastronomiczny

  warsztaty – diety srodziemnomorskie na rynkach lokalnych