Przykładowy obraz
OGłOSZENIE O NABORZE NA  KURSY  
I   ZAJęCIA DYDAKTYCZNO –WYRóWNAWCZE
ROK SZKOLNY 2017/2018 II PółROCZE

W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” ogłasza się nabór  uczennic i uczniów  na formę wsparcia
KURSY  I   ZAJęCIA DYDAKTYCZNO -WYRóWNAWCZE

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w kursach  i   zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i  Szczegółowymi zasadami rekrutacji na kursy  i   zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze oraz  innymi wymaganymi dokumentami, złożenie:
•    formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu (załącznik nr 1)
•    deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
•    oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3)
•    oświadczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
•    zakresu danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).

Wymagane dokumenty należy składać  do Koordynatora szkolnego ds. kursów i szkoleń:
•    Pana Jarosława Szarka, w terminie  od 12.03.2018r. do 16.03.2018r. w godzinach od 15:00 do16:00 dotyczy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i kursów telefon kontaktowy – 500252570 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

I.    KURSY w roku szkolnym 2017/2018 II półrocze:
•    kurs spawacza – 18 osób
•    kurs operatora wózków widłowych – 21 osób  
•    prawo jazdy kat. T – 5 osób

II.    ZAJęCIA DYDAKTYCZNO –WYRóWNAWCZE
w roku szkolnym 2017/2018 II półrocze:
                
Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną szkoły. Zajęcia będą prowadzone w grupach 12-15 osobowych, po jednej lub dwie grupy.
Planowana liczba godzin:                                           
•    warsztaty diagnostyka układów zasilania diesla jedna grupa 24 godz.
•    zajęcia wyrównawcze z zakresu eksploatacji pojazdów samochodowych jedna grupa 22 godz.
•    zajęcia wyrównawcze z zakresu eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych jedna grupa  22 godz.

Dokumentacja do pobrania znajduje się na stronie internetowej Szkoły i CKZ

Regulamin  zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Szczegółowe  zasady rekrutacji na  kursy  i   zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze


Formularze do pobrania:
•    formularz rekrutacyjny uczestnika projektu ( załącznik nr 1)
•    deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2
•    oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3)
•    oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
•    zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5)