Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji można składać bezpośrednio w sekretariacie Szkoły lub w skrzynce pocztowej umieszczonej w holu Szkoły. Dokumenty rekrutacyjne składane do skrzynki pocztowej należy włożyć do koperty. Na kopercie proszę napisać: Rekrutacja, imię i nazwisko kandydata oraz zawód.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy:

rekrutacja@zs2miechow.pl

Wniosek o przyjęcie do Szkoły

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowychod 17 maja 2021 r.
do 31 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
 2.Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
 od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
3.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandydujeod 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
 
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 14 lipca 2021 r.5 sierpnia 2021 r.
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniachdo 21 lipca 2021 r.13 sierpnia 2021 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych22 lipca 2021 r.16 sierpnia 2021 r.
7.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskieod 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.
8Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdemod 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
 9 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 23 sierpnia 2021 r.
 10 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r.
 11 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 3 sierpnia 2021 r. 24 sierpnia 2021 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie do Szkoły

Zapraszamy do naszej Szkoły!

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów, tel/fax (41) 3831174
www.zs2miechow.pl  e-mail:  zs2miechow@o2.pl

Regulamin przyjęć do Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie dla absolwentów szkół podstawowych

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1737)

KRYTERIA PRZYJĘĆ: 

 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Miechowski.
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych (przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
 3. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów.
 4. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów:
  a) do 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty, Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) język polski; 2) matematyka przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,35; 3) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,3 punktu.
  b) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech następujących przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka – do wszystkich oddziałów w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie (za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt; dopuszczającą – 2 pkt)
  c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.,
  d) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.,
  e) do 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, kandydaci otrzymują:
 • za osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
  * finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
  * laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
  * finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  * dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
  * dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
  * dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
  * finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
  * laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
  * finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  * międzynarodowym – 4 pkt.,
  * krajowym – 3 pkt.,
  * wojewódzkim – 2 pkt.,
  * powiatowym – 1 pkt.,
 • za inne, nie wymienione powyżej osiągnięcia przyznaje się punkty zgodnie z § 6 ust. 1 Rozp. MEN z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 610) 

II. Do Branżowej Szkoły I Stopnia zostają przyjęci wszyscy kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

I. Do Technikum

 1. wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem typu wybranej szkoły, języków obcych nauczanych w szkole podstawowej i wybranych do nauki w szkole ponadpodstawowej
 2. oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 3. oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 4. karta informacyjna,
 5. karta zdrowia,
 6. dwie opisane fotografie,
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie

II. Do Branżowej Szkoły I Stopnia

 1. dokumenty jak do Technikum

Wniosek o przyjęcie do Szkoły