Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji można składać bezpośrednio w sekretariacie Szkoły lub w skrzynce pocztowej umieszczonej w holu Szkoły. Dokumenty rekrutacyjne składane do skrzynki pocztowej należy włożyć do koperty. Na kopercie proszę napisać: Rekrutacja, imię i nazwisko kandydata oraz zawód.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy:

zs2miechow@o2.pl

Wniosek o przyjęcie do Szkoły

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00od 28 lipca do 4 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
 2.Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00 
3.Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.od 15 maja do 21 lipca 2023 r.od 4 sierpnia do 17 sierpnia 2023 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych19 lipca 2023 r. godz. 12:0014 sierpnia 2023 r. godz. 12:00
5.Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
do 26 lipca 2023 r. do godz. 15:00od 14 sierpnia do 21 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.27 lipca 2023 r. godz. 12:0022 sierpnia 2023 r. godz. 12:00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie do Szkoły

Zapraszamy do naszej Szkoły!

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów, tel. 413831174
www.zs2miechow.pl  e-mail:  zs2miechow@o2.pl

Regulamin przyjęć do Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie dla absolwentów szkół podstawowych

Podstawa prawna:

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 10821 ) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) oraz § 11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.2 ), Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 ogłoszony zarządzeniem Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.

KRYTERIA PRZYJĘĆ: 

 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Miechowski.
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych (przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
 3. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów.
 4. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów:
  a) do 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,
 5. Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 6. – język polski, matematyka przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,35; 3)
 7. – język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,3 punktu.
  b) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech następujących przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka (do wszystkich oddziałów w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie), informatyka (dla zawodów technik teleinformatyk i technik pojazdów samochodowych), geografia (dla zawodów technik hotelarstwa i technik spedytor), biologia ( dla zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) –(za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt; dopuszczającą – 2 pkt)
  c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.,
  d) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.,
  e) do 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, kandydaci otrzymują:
 • za osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 • finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 • finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
 • laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.,
 • finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 • finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,
 • finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
 • laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
 • finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 pkt.,
 • krajowym – 3 pkt.,
 • wojewódzkim – 2 pkt.,
 • powiatowym – 1 pkt.,

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.


II. Do Branżowej Szkoły I Stopnia zostają przyjęci wszyscy kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

I. Do Technikum

 1. wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem typu wybranej szkoły, języków obcych nauczanych w szkole podstawowej i wybranych do nauki w szkole ponadpodstawowej
 2. oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 3. oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 4. karta informacyjna,
 5. karta zdrowia,
 6. dwie opisane fotografie,
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie

II. Do Branżowej Szkoły I Stopnia i II Stopnia

 1. dokumenty jak do Technikum

Wniosek o przyjęcie do Szkoły