Rok 2000/ 2001 był rokiem rozpoczynającym wdrażanie Reformy systemu edukacji w Polsce. Był to rok bez naboru uczniów do szkół średnich ( uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej pozostali w 3 klasie nowej szkoły – gimnazjum. W strukturach edukacji  utworzona została 6 klasowa szkoła podstawowa i 3 letnie gimnazjum po 6 klasowej szkole podstawowej. Zespół Szkół Mechanicznych mocą uchwały Rady Powiatu Miechowskiego przemianowany został na Zespół Szkół Nr 2.

Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 został dotychczasowy Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych mgr Stanisław Marzec . Po odejściu na emeryturę dwóch dotychczasowych Wicedyrektorów: mgr Marii Dudek i mgr Aleksego Nowaka, na stanowisko Wicedyrektora reformowanej Szkoły powołana została mgr inż. Maria Paschek.

Kierownikiem Warsztatów Szkolnych pozostał mgr inż. Jerzy Soczówka.

Zatem rok przed rozpoczęciem wdrażania reformy systemu edukacji w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały szkoły: 

5 letnie – Technikum Mechaniczne – technik mechanik ; specjalności:  budowa maszyn oraz maszyny i urządzenia rolnicze ,

5 letnie – Technikum Elektroniczne – technik elektronik; specjalność : sieci komputerowe,

3 letnie – Technikum Mechaniczne po Zasadniczej Szkole Zawodowej – technik mechanik; specjalność : obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,

3 letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa –  mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz mechanik pojazdów samochodowych,

4 semestralna Szkoła Policealna dla dorosłych – technik informatyk.