Rozpoczęła się realizacja strukturalnej i programowej reformy systemu edukacji w Polsce. Powiat Miechowski jako  organ prowadzący dotychczasowe szkoły średnie utworzył sieć szkół ponadgimnazjalnych.

Na poziomie ponadgimnazjalnym należały do nich nowe szkoły :  3 letnie licea ogólnokształcące, 3 letnie licea profilowane, 4 letnie technika. Młodzież kontynuowała kształcenie w 4 lub 5 semestralnych szkołach policealnych. Zespół Szkół Mechanicznych w Miechowie uchwałą Rady Powiatu Miechowskiego został przekształcony w Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie.

W roku wdrażania Reformy systemu edukacji  funkcję Dyrektora Szkoły pełnił mgr Stanisław Marzec, a nowo powołanym Wicedyrektorem została mgr inż. Maria Paschek.

W ZS Nr 2 funkcjonowały wymienione niżej szkoły:

5 letnie – Technikum Mechaniczne – technik mechanik ; specjalności:  budowa maszyn oraz maszyny i urządzenia rolnicze (klasy t i tp ),

5 letnie – Technikum Elektroniczne – technik elektronik; specjalność : sieci komputerowe ( klasy te, ti, tk). 

We wszystkich klasach  5 letniego Technikum ( TM i TE) uczyło się 396 uczniów.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasach II i III uczyło się 131 uczniów.  

W Technikum Mechanicznym po Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasie I, II, III tz uczyło się 99 uczniów.

 W czterosemestralnej Szkole Policealnej dla  dorosłych, w zawodzie technik informatyk, uczyło się 87  słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się 713 uczniów i słuchaczy.