W Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie funkcjonowały szkoły:

5 letnie – Technikum Mechaniczne – technik mechanik ; specjalności:  budowa maszyn oraz maszyny i urządzenia rolnicze (klasy t i tp do wygaśnięcia ) – uczyło się 54 uczniów,

5 letnie – Technikum Elektroniczne – technik elektronik; specjalność : sieci komputerowe ( klasy te, ti, tk do wygaśnięcia) – uczyło się 67 uczniów. 

We wszystkich klasach  5 letniego Technikum Mechanicznego i Technikum Elektronicznego ( TM i TE) uczyło się   121   uczniów ( Szkołę opuścili   ostatni absolwenci 5 letniego technikum).

W nowopowstałym 4 letnim Technikum ( w klasach I  , II , III ) uczyło się 459     uczniów.

W Technikum Mechanicznym po Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasie  II, III tz uczyło się 48 uczniów.

Zatem w klasach technicznych  (5 letniego , 4 letniego i 3 letniego technikum) uczyło się 628 uczniów.

W Liceum Profilowanym, w klasach II, III le ( profil elektroniczny) i I, II,III li ( profil zarządzanie informacją) rozpoczęło naukę 139 uczniów.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasach II i III uczyło się 64 uczniów

    
W czterosemestralnej Szkole Policealnej dla dorosłych, w zawodzie technik informatyk, w systemie zaocznym  naukę ukończyło  35 słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się 866  uczniów  
i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.