Integracja młodzieży  ze środowiskiem następowała , wokół wspólnych wartości, wyznaczających tożsamość Polaków i integrujących nas także z Europą, poprzez kulturę, udział w niej, pamięć historyczną , tworzenie warunków do współpracy pokoleń, wspomagania młodzieży we wzmacnianiu postaw poznawczych,  patriotycznych, społecznych
i pomocowych.

Młodzież kształtowała swe postawy poprzez wolontariat, liczne  spotkania z kombatantami II wojny, z władzami samorządowymi,  seniorami, przedsiębiorcami, odwiedzanie muzeów, galerii sztuki
i innych instytucji.

W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło się 553 uczniów

W Liceum Profilowanym w klasie    III li ( profil zarządzanie informacją) ukończyło naukę 23  uczniów. Byli to ostatni absolwenci Liceum Profilowanego, ten typ szkoły został zlikwidowany decyzją MEN.

W szkołach dla młodzieży w systemie stacjonarnym uczyło się razem 576 uczniów.

W czterosemestralnej Szkole Policealnej dla dorosłych, w zawodzie technik informatyk, systemie zaocznym  uczyło się 31 słuchaczy.


Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło 607 uczniów i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.

W Szkole pracowało 43 nauczycieli na pełnym etacie , a 15 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin.