Kolejny rok pandemii covid 19. Organizacyjne , dydaktyczne i wychowawcze zmaganie się uczniów, nauczycieli, dyrekcji i rodziców z  wyzwaniami związanymi z obostrzeniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu  się wirusa i nauką zdalną. Zmieniona rzeczywistość gospodarcza i społeczna, specjalne procedury egzaminacyjne, dostrzeżenie i opisanie szkód psychologicznych wśród młodzieży, podejmowanie działań zaradczych i nadzieja powrotu do  normalności.

Skład osobowy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021

 1. Paschek Maria
 2. Marzec Monika
 3. Zemła Piotr
 4. Banach Alicja
 5. Bazela Katarzyna
 6. Bąk Halina
 7. Błachno Małgorzata
 8. Broda Marta
 9. Caban Dominika
 10. Cyra Teresa
 11. Czapla Marta
 12. Dróżdż Mariola
 13. Dudek Andrzej
 14. Dudek Halina
 15. Dulewski Adam
 16. Idzik Małgorzata
 17. Iwanow Małgorzata
 18. Jakubowska Joanna
 19. Janik Krystyna
 20. ks. Józefowski Andrzej
 21. Knap Beata
 22. Kobos Justyna
 23. Konewecka – Smok Ewelina
 24. Kopeć Witold
 25. Kowalczuk Ewa
 26. Król Edyta
 27. Krupa Michał
 28. Krupa Robert
 29. Marszałek Anna
 30. Moddelmog Karol
 31. Molęcki Krzysztof
 32. Nowak Agnieszka
 33. Oleksy Renata
 34. Pieszczyk Tomasz
 35. Piotrowska Jolanta
 36. Pitala Anna
 37. Placek Magdalena
 38. Podyma Marek
 39. Poteralska Agnieszka
 40. Ptak Paweł
 41. Pycia Marek
 42. Sierpińska Karolina
 43. Sikora Agnieszka
 44. Słapek Agnieszka
 45. Słapek Sławomir
 46. Sroka Agnieszka
 47. Szarek Jarosław
 48. Szastak Katarzyna
 49. Ślawski Jarosław
 50. Uchto – Ziebro Anna
 51. Wojtoń Anna
 52. Wołowiec Robert
 53. Wójcik Przemysław
 54. Zagórska Iwona
 55. Zazulak Anna
 56. Żak Arkadiusz
 57. Żychowicz Beata

W obsłudze administracyjnej , finansowej i bieżącej Szkoły pracowali: pp.: Dorota Byczek – Kierownik administracyjno – gospodarczy, Małgorzata Zapart- Głowna księgowa, Katarzyna Kita- Sekretarka, Agnieszka Krupa- Referent finansowy, Anna Nowak- starsza woźna, Dorota Szych- starsza woźna, Panie sprzątające : Danuta  Wilk, Jolanta Gadek, Agnieszka Kuchna,   Anna Szczęsniak, Jerzy Kuchna – Konserwator i pracownik gospodarczy. Pani Dyrektor Maria Paschek odeszła na emeryturę. Pani Dyrektor Maria Paschek za swą pracę pedagogiczną była wielokrotnie wyróżniona. Najważniejsze to: 3 razy Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty; Nagroda Ministra Edukacji Narodowej; Srebrny Krzyż Zasługi; Złoty Krzyż Zasługi; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Medal Pro Patria oraz Medal Pro Bono Poloniae.

Pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły rozpoczęła Pani Monika Marzec.

W 4 letnim i 5 letnim Technikum uczyło się 586 uczniów.

W Branżowej Szkole I Stopnia uczyło się 24 uczniów.

W szkołach dla młodzieży w systemie stacjonarnym uczyło się 610  uczniów.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się 6 uczniów  i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.

Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe uczęszczało 28 słuchaczy.

Zatem w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  uczyło się 634  uczniów i dorosłych słuchaczy.

W Szkole pracowało 44 nauczycieli na pełnym etacie , a 14 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin .

Podsumowanie  –  2005/2006 do 2020/2021

W latach kierowania  Zespołem Szkół Nr 2 w Miechowie przez Dyrektor Marię Paschek, od  2005/2006 do 2020/2021 roku szkolnego nastąpiły bardzo liczne zmiany, zarówno w strukturze organizacyjnej jak  i w infrastrukturze materialnej Szkoły.

2005/2006 w związku z  wdrażaną reformą strukturalno – programową w kraju, w naszej Szkole rozpoczął się proces wygaszania dotychczasowych 5 letnich techników i technikum po ZSZ.  Powołaliśmy  nową formę edukacji szkolnej  ( Technikum Uzupełniające) oraz poszerzyliśmy zakres kształcenia w Szkole Policealnej o nowe zawody . Młodzież uczyła  się już w kolejnych klasach 4 letniego Technikum w dotychczasowych zawodach :   
technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik  elektronik , a w ZSZ – operator maszyn i urządzeń rolniczych i mechanik pojazdów samochodowych. W kolejnych latach, w uzgodnieniu z Powiatową Radą Zatrudnienia , Wojewódzką Radą Rynku Pracy i Zarządem Powiatu wprowadzone zostały  nowe zawody, wprowadzone do kształcenia w związku z rozwojem rynku pracy  w zakresie produkcji i usług. Są to zawody : technik organizacji usług gastronomicznych ( następnie – technik żywienia i usług gastronomicznych); technik hotelarstwa; technik teleinformatyk i technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, oraz technik spedytor. W Szkole Policealnej do 2012 roku kształcili się dorośli w  zawodach technik mechanizacji rolnictwa, technik organizacji usług gastronomicznych, a w Technikum Uzupełniającym w zawodzie technik mechanik i technik  mechanizacji rolnictwa.

Rok 2012 przyniósł kolejne, istotne zmiany organizacyjne i programowe w szkołach ponadgimnazjalnych. Wygaszano technika uzupełniające i licea profilowane.

Ustawy w sprawie podstawy programowej i  kształcenia w zawodach wprowadziły nowe podstawy programowe i podział poszczególnych zawodów na 2 lub 3 kwalifikacje, kończące się egzaminami zewnętrznymi, przeprowadzanymi wg standardów i procedur Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie Technikum mogli zdawać egzamin maturalny i egzaminy zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy maturalne i zawodowe ze wszystkich kwalifikacji owocowały świadectwem maturalnym
i dyplomem w zawodzie wraz z europasem w języku angielskim. Taki model obowiązuje  dotychczas, ale egzamin zawodowy stał się obowiązkowy i decyduje o ukończeniu szkoły.


Nauczanie dorosłych w  Szkole Policealnej zastąpiła nauka na  tzw. Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, prowadzona również w systemie zaocznym i kończąca się egzaminami zewnętrznymi, tak jak  w technikum.

W pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy , pedagog i pracownicy Szkoły kierowali się zasadami zawartymi w zewnętrznych i wewnętrznych aktach prawa oświatowego. Stałe elementy oddziaływań pedagogicznych  wynikały zawsze z  podstaw programowych,  priorytetów Państwa,   diagnozowanych potrzeb uczniów, treści i metod zawartych
w Programie wychowawczo-profilaktycznym i Programie pracy wychowawczej z Patronem Szkoły, Programie inicjatyw patriotycznych. W uznaniu pracy wszystkich nauczycieli, patriotycznej atmosfery wychowawczej Szkoły, budującej poczucie tożsamości młodych Polaków – Sztandar Szkoły został
 udekorowany odznaczeniem państwowym – medalem „ Pro Patria”.
W zakresie zmian , modernizacji i budowania infrastruktury technicznej i dydaktycznej Szkoły wykonane zostały bardzo liczne i niezbędne działania. Wraz z podejmowaniem kształcenia w nowych zawodach podejmowano wysiłki gwarantujące wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w  pracowniach, zgodne z podstawą programową oraz zatrudnienie kadry nauczycielskiej zgodne z wymaganymi kwalifikacjami.

Dzięki bardzo dobrej współpracy Dyrektora Szkoły z kolejnymi Zarządami Powiatu Miechowskiego wykonane zostały inwestycje Powiatu oraz liczne prace  modernizacyjne i remontowe w Szkole.   
Główne inwestycje Powiatu w tym okresie to : kotłownie gazowe w budynku szkoły i warsztatów, termomodernizacja budynku warsztatów, kompleks boisk sportowych, ogrodzenie  otwartego terenu wokół Szkoły. Do najważniejszych prac remontowych w budynkach Szkoły i warsztatów zaliczyć należy: remont wnętrza sali gimnastycznej; całościowy remont grzewczej instalacji c.o.; rozdzielenie wewnętrznej sieci elektrycznej i kanalizacyjnej; wymianę wszystkich posadzek w salach lekcyjnych i pracowniach; wymianę oświetlenia i mebli we wszystkich salach i pracowniach wraz z dostosowaniem do zadań zawodowych; wielokrotne malowanie sal i korytarzy; remont i dostosowanie sanitariatów . W budynku warsztatów szkolnych

w salach dydaktycznych wymienione zostały wszystkie posadzki asfaltowe na techniczne betonowe lub płytkowe. Wyremontowano  w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania pracowni zajęć praktycznych sieć elektryczną, wymieniono całe  oświetlenie wewnętrzne, wymalowane zostały wszystkie sale,
pracownie i korytarz. Wyposażenie pracowni zawodowych w ciągły sposób dostosowywane było do  wymaganego przez podstawy programowe standardu wyposażenia we wprowadzonych do
oferty Szkoły nowych zawodach. Istotną role odgrywały tu też kolejne edycje realizowanych programów „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

 
Opracowanie tekstowe , dane liczbowe mają swe źródło w dokumentacji szkolnej , wydarzeniach z życia Szkoły i dostępnych foto – zbiorach szkolnych. Tekst i wybór  dostępnych zdjęć (wraz z rozwojem technologii cyfrowej zbiór zdjęć jest coraz liczniejszy) ilustrujących dydaktyczną, wychowawczą, rozwojową i opiekuńczą działalność Szkoły wykonała Maria Paschek.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

Pani Dyrektor Maria Paschek po 46-letniej pracy pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie żegna się z Uczniami, Nauczycielami,  Pracownikami i Rodzicami, dedykując sobie i zebranym na uroczystości  wiersz .

„Czas ….?

Czas – katalog zdarzeń,
Czas – mądrość Koheleta?
Czas – nieustępliwość w biegu,
Czas – 01.09.1975 r. do 31.08.2021 r.
Czas – pejzaże myśli, słów, uśmiechów
w Zespole Szkół Nr 2 im. JP II w Miechowie
Czas – ulotność wspomnień ….?”                                               

25.06.2021 r. MP