Porozumienie o współpracy
zawarte w Krakowie dniu 06-12-2011
 
pomiędzy
 
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, zwanym dalej UR reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki prof. dr hab. Tadeusza Juliszewskiego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UR w Krakowie
 
a
Zespołem Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, ul. B. Prusa 2 32-200 Miechów woj. małopolskie, zwanym dalej „Szkołą” reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Marię Paschek
 
o następującej treści:
 
  1. Celem głównym porozumienia jest podnoszenie jakości kształcenia młodzieży, zachęcanie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym oraz współpraca w dziedzinie badań naukowych.
  2. Cel, o którym mowa w ust. 1 strony zamierzają osiągnąć poprzez:
  1. wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia młodzieży, w tym głównie wzajemne informowanie się o problematyce związanej z realizacją programów nauczania,
  2. przygotowywanie przez nauczycieli UR autorskich wykładów o uzgodnionej tematyce,
  3. udział przedstawicieli umawiających się Stron w ważnych wydarzeniach ich dotyczących;
  4. realizacja wspólnych tematów prac naukowo-badawczych w ramach GRANT-ów i innych projektów badawczych oraz zleceń podmiotów gospodarczych na warunkach określonych każdorazowo umowami wykonawczymi,
  5. udostępniania przez zainteresowane strony uzyskanych wyników badań oraz prac wdrożeniowych zaakceptowanych przez umawiające się strony,
  6. współpracę stron w zakresie ruchu naukowego tj. wykłady, udział w »konferencjach naukowych, prezentacja aparatury pomiarowej i procesów pomiarowych na stanowiskach badawczych.

 

 Wybrany obraz