Przykładowy obraz

 

W Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie realizowany jet projekt

„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Typ projektu: Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych  
Całkowity koszt projektu: 2 827 575,16 zł
Kwota dofinansowania: 2 544 817,63 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 15 maja 2017r.
Okres realizacji: 2017 – 2019

 
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienia uczennic oraz uczniów branży administracyjno-usługowej jako wiodącej oraz pozostałych branż jako wspomagających, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Grupy docelowe:
1.    Uczniowie/uczennice szkół (staże, kursy, szkolenia)
2.    Nauczyciele (studia podyplomowe, kursy, doradztwo)
3.    Uczniowie szkół gimnazjalnych (doradztwo zawodowe)

Formy wsparcia:  
1.    kursy i szkolenia w formach pozaszkolnych  
2.    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
3.    stypendia dla uczniów zdolnych
4.    doradztwo zawodowe
5.    staże i praktyki u pracodawców
6.    doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
7.    adaptacja pomieszczeń
8.    rozwój zawodowy nauczycieli (studia podyplomowe, kursy, doradztwo)

Podstawowe rezultaty projektu:
1.    utworzone Centrum Kompetencji Zawodowych,
2.    udział uczniów/uczennic w pozaszkolnych formach kształcenia – ok. 600 osób
3.    uzyskane kwalifikacje/certyfikaty przez uczniów – ok. 250 osób
4.    odbyte staże i praktyki u pracodawców – ok.150 osób
5.    wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli – 11 osób
6.    doposażenie dwóch szkół kształcenia zawodowego

OGłOSZENIE O NABORZE NA STAżE – PRAKTYKI

 W ramach  projektu  „ Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” ogłasza się

 nabór  uczennic i uczniów  na formę wsparcia  staże – praktyki

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w stażu-praktyce proszeni są o:
 
    zapoznanie się z Regulaminem zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
 i  Szczegółowymi zasadami rekrutacji na staże-praktyki oraz  innymi wymaganymi dokumentami,
    złożenie:
•    formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu (załącznik nr 1)
•    deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2
•    oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3)
•    oświadczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
•    zakresu danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).
Wymagane dokumenty należy składać do Koordynatora szkolnego ds staży – praktyk  Pana Adama Dulewskiego w terminie  od 24VII  2017 r. do 28VII  2017r. w godzinach od  900 do 1400 telefon kontaktowy – 41 3831174.

Staż – praktyka u pracodawcy trwa 150 godzin i po ukończeniu stażu-praktyki  uczeń/uczennica otrzymują wynagrodzenie w wysokości  1500 zł.

                                        ………………………………………….
Drodzy Pracodawcy,
zapraszamy Państwa do współpracy w zorganizowaniu staży-praktyk dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Nr 2 w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” .
 
Prawodawcy zainteresowani przyjęciem uczniów na staże–praktyki proszeni są o wypełnianie i złożenie „Deklaracji dla pracodawcy”  w terminie od  24 lipca 2017 do 28 lipca 2017r. w siedzibie szkoły ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów, telefon kontaktowy: 41 3831174 (koordynator szkolny ds staży i praktyk – Adam Dulewski).
 
Regulamin  zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (link)
Szczegółowe i zasady rekrutacji na staże-praktyki (link)

Formularze do pobrania: (link)
•    formularz rekrutacyjny uczestnika projektu ( załącznik nr 1)
•    deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
•    oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3)
•    oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
•    zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5)
•    deklaracja  dla pracodawcy

 
 
Miechow 13-09-2017
 
OGłOSZENIE O NABORZE NA  FORMY WSPARCIA: STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY, SZKOLENIA, DORADZTWO ZAWODOWE

W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”, Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego ogłasza się nabór  nauczycieli na: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, doradztwo zawodowe.
Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział  w formie wsparcia proszeni są o:

  •  zapoznanie się z „Regulaminem zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”   i  „Szczegółowymi zasadami rekrutacji nauczycieli”  do projektu oraz  innymi wymaganymi dokumentami,
  •  złożenie:

formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu ( załącznik nr 1), aświadczenia potwierdzającego nauczanie przedmiotów zawodowych  (załącznik nr 2), świadczenia nauczyciela o braku kwalifikacji w danym zawodzie (załącznik nr 3) – nie dotyczy kursów, eklaracji  uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 4), świadczenia uczestnika  projektu (załącznik nr 5), akresu danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 6).
 Wymagane dokumenty są do pobrania u Koordynatora szkolnego ds kursów
i szkoleń lub ze strony internetowej szkoły.
 Wymagane dokumenty należy składać  do Koordynatora szkolnego ds kursów i szkoleń:
·    Pana Piotra Zemły, w terminie  od 13.09.2017r. do 18.09.2017r., telefon kontaktowy – 790355280 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.
·   Pani Marzeny Walczak, w terminie  od 13.09.2017r. do 18.09.2017r., telefon kontaktowy – 413831089 w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie. 

 
 
Formularze do pobrania:
 
 
 
Miechow 25-09-2017 
 

OGłOSZENIE O NABORZE NA  KURSY  I   ZAJęCIA DYDAKTYCZNO -WYRóWNAWCZE

W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” ogłasza się nabór  uczennic i uczniów  na formę wsparcia KURSY  I   ZAJęCIA DYDAKTYCZNO -WYRóWNAWCZE

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w kursach  i   zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych proszeni są o:

Ø  zapoznanie się z Regulaminem zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i  Szczegółowymi zasadami rekrutacji na kursy  i   zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze oraz  innymi wymaganymi dokumentami,

Ø  złożenie:
·  formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu (załącznik nr 1)
·  deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2
·  oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3)
·  oświadczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
·  zakresu danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).

 Wymagane dokumenty są do pobrania ze strony internetowej szkoły.

 Wymagane dokumenty należy składać  do Koordynatora szkolnego ds. kursów i szkoleń:

·  Pana Piotra Zemły, w terminie  od 25.09.2017r. do 29.09.2017r. w godzinach od 15:00 do16:00 dotyczy zajęć dydaktyczno wyrównawczych,  telefon kontaktowy – 790355280 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

·  Pana Piotra Zemły, w terminie  od 02.10.2017r. do 06.10.2017r. w godzinach od 15:00 do16:00 dotyczy kursów,  telefon kontaktowy – 790355280 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

·  Pani Marzeny Walczak, w terminie  od 02.10.2017r. do 06.10.2017r. w godzinach od 15:00 do16:00 dotyczy zajęć dydaktyczno wyrównawczych,   telefon kontaktowy – 413831089 w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie.

·  Pani Marzeny Walczak, w terminie  od 09.10.2017r. do 13.10.2017r. w godzinach od 15:00 do16:00 dotyczy kursów,   telefon kontaktowy – 413831089 w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie.

I.  KURSY  w 2017:

1. w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II:

·   kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy – 10 osób
·   kurs spawacza – 18 osób
·   kurs operatora wózków widłowych – 21 osób
·   kurs diagnostyki  common rail – 10 osób
·   prawo jazdy kat. T – 5 osób
·   kurs SEP do 1 KV – 16 osób
·   szkolenie z zakresu diagnostyki pojazdów i maszyn rolniczych – 19 osób
·   kurs barmański I stopnia. – 17 osób

2.  w Zespole Szkół Nr 1
·   kurs prawa jazdy kat. B – 20 osób,
·   fakturzystka/fakturzysta z obsługą komputera i kas fiskalnych – 15 osób,
·   kadry i płace w praktyce z wykorzystaniem komputera,
·   kurs barmański I stopnia – 10 osób,
·   kurs kosmetyczny z elementami wizażu –  10 osób,
·   kurs szacowania nieruchomości – 10 osób,
·   kurs operatora wózków widłowych – 12 osób

II. ZAJęCIA DYDAKTYCZNO –WYRóWNAWCZE w 2017:

1. W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II

Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną szkoły. Zajęcia będą prowadzone w grupach 12-15 osobowych, po jednej lub dwie grupy.

Planowana liczba godzin:                                          
·  warsztaty diagnostyka układów zasilania diesla jedna grupa 24 godz.                                                                  
·  język obcy zawodowy –angielski – . dwie grupy po 20 godzin
·  zajęcia wyrównawcze z zakresu eksploatacji pojazdów samochodowych jedna grupa 22 godz.
·  zajęcia wyrównawcze z zakresu eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych jedna grupa  22 godz.
·  zajęcia wyrównawcze branżowe elektryczno – elektroniczne jedna grupa  22 godz.
·  zajęcia wyrównawcze branżowe gastronomiczne i hotelarskie jedna grupa 22 godz.

2. W Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie

Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną szkoły. Zajęcia będą prowadzone w grupach 12-15 osobowych, po jednej lub dwie grupy.

Planowana liczba godzin:    
·  zajęcia wyrównawcze zawodowe – 3 grupy po 30 godzin.
·  język obcy zawodowy – język angielski: 2 grupy po 30 godzin.

 

Regulamin  zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (link)
Szczegółowe  zasady rekrutacji na  kursy  i   zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze (link)

Formularze do pobrania: (link)

formularz rekrutacyjny uczestnika projektu ( załącznik nr 1)
deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3)
oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5)

 

 Miechów 18.10.2017

 

NABóR DODATKOWY
OGłOSZENIE O NABORZE NA  KURSY  I   ZAJęCIA DYDAKTYCZNO -WYRóWNAWCZE
 W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” ogłasza się

DODATKOWY  NABóR  UCZENNIC I UCZNIóW  NA FORMę WSPARCIA KURSY  I   ZAJęCIA DYDAKTYCZNO -WYRóWNAWCZE

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w kursach  i   zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych proszeni są o:
 
    zapoznanie się z Regulaminem zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i  Szczegółowymi zasadami rekrutacji na kursy  i   zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze oraz  innymi wymaganymi dokumentami,
    złożenie:
•    formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu (załącznik nr 1)
•    deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2
•    oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3)
•    oświadczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
•    zakresu danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).

 Wymagane dokumenty są do pobrania ze strony internetowej szkoły.
 Wymagane dokumenty należy składać  do Koordynatora szkolnego ds. kursów
i szkoleń:
•    Pana Piotra Zemły, w terminie  od 18.10.2017r. do 20.10.2017r. w godzinach od 15:00 do16:00 dotyczy zajęć dydaktyczno wyrównawczych, dotyczy kursów,  telefon kontaktowy – 790355280 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.
I.    KURSY  w 2017:
1.    w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II:
•    kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy – 10 osób
•    kurs diagnostyki  common rail – 10 osób
•    kurs SEP do 1 KV – 16 osób
•    szkolenie z zakresu diagnostyki pojazdów i maszyn rolniczych – 19 osób

II.    ZAJęCIA DYDAKTYCZNO –WYRóWNAWCZE w 2017:
1.    W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną szkoły. Zajęcia będą prowadzone w grupach 12-15 osobowych, po jednej lub dwie grupy.
Planowana liczba godzin:
•    zajęcia wyrównawcze z zakresu eksploatacji pojazdów samochodowych jedna grupa 22 godz.
•    zajęcia wyrównawcze z zakresu eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych jedna grupa  22 godz.

 

Regulamin  zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (link)
Szczegółowe  zasady rekrutacji na  kursy  i   zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze (link)

Formularze do pobrania: (link)

formularz rekrutacyjny uczestnika projektu ( załącznik nr 1)
deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3)
oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5)

 

Miechów 30.10.2017

OGłOSZENIE O NABORZE NA  FORMę WSPARCIA:
POMOC STYPENDIALNA  DLA UCZNIóW SZCZEGóLNIE UZDOLNIONYCH

W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”   ogłasza się nabór uczniów/uczennic do „udzielenia pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.
  Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w formie wsparcia proszeni są o:
    zapoznanie się ze „Szczegółowymi zasadami rekrutacji przydzielania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz  innymi wymaganymi dokumentami,

    złożenie:
    formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu ( załącznik nr 1),
    deklaracja  uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
    oświadczenie uczestnika  projektu (załącznik nr 3)
    oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
    zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).

Wymagane dokumenty są do pobrania u Koordynatora szkolnego ds. kursów i szkoleń lub ze strony internetowej szkoły.
Wymagane dokumenty należy składać  u Koordynatora szkolnego ds. kursów i szkoleń w okresie od 30.10.2017r. do 06.11.2017r. w godzinach od 15:00 do 16:00,   – w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie  do Pani Marzeny Walczak,
– w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie do Pana Piotra Zemły.