W Zespole Szkół Nr 2 odbył się pierwszy nabór uczniów do 4 letniego Technikum i 3 letniego Liceum Profilowanego.

W Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie funkcjonowały  zatem szkoły:

5 letnie – Technikum Mechaniczne – technik mechanik ; specjalności:  budowa maszyn oraz maszyny i urządzenia rolnicze (klasy t i tp do wygaśnięcia ) ,

5 letnie – Technikum Elektroniczne – technik elektronik; specjalność : sieci komputerowe ( klasy te, ti, tk do wygaśnięcia),

3 letnie Technikum Mechaniczne po Zasadniczej Szkole Zawodowej.
W klasie I, II, III tz uczyło się 85 uczniów.

We wszystkich klasach  5 letniego Technikum ( TM i TE) uczyło się 305  uczniów.

W nowopowstałym 4 letnim Technikum ( w klasach I ) uczyło się 125 uczniów.

Zatem w klasach technicznych  (5 letniego, 4 letniego i 3 letniego technikum) uczyło  się 515  uczniów.

W Liceum Profilowanym w klasach I le ( profil elektroniczny) i I li ( profil zarządzanie informacją) rozpoczęło naukę 51 uczniów.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasach II i III uczyło się 77 uczniów

W czterosemestralnej Szkole Policealnej dla dorosłych, w zawodzie technik informatyk, systemie zaocznym  naukę ukończyło  59 słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się 702  uczniów i dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.

Nowe szkoły, które zostały utworzone w wyniku Reformy systemu edukacji i  po przekształceniu Zespołu  Szkół Mechanicznych w Zespól Szkół  Nr 2, to: 4 letnie Technikum i 3 letnie Liceum Profilowane