Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://zs2miechow.pl/szkola

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs2.miechow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 41 38 311-74

Fax: +48 4138 311-74

E-mail: zs2miechow@o2.pl

Adres korespondencyjny: ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie dokumenty w formacie pdf nie są dostępne cyfrowo w całości. Zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  w Miechowie
  • niektóre z zamieszczonych na stronie internetowej informacji publicznych w postaci załączników, są w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Byczek

e-mail: zs2miechow@o2.pl

telefon: 41 38 311 74

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1.  Budynek przy ul. B. Prusa 2

Dostępność budynku:

Do budynku można bezpośrednio dojechać, przez bramę wjazdową od ul. B. Prusa, skąd dostępne są wejścia do budynku głównego. Na parkingu Szkoły znajduje się miejsce oznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku  jest wyposażone w rampę dla wózków inwalidzkich.

W holu głównym budynku znajduje się tablica informacyjna z rozmieszczeniem pomieszczeń.

Ponadto osoby niepełnosprawne w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie mogą uzyskać informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. W budynku nie ma windy, stąd dla niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter budynku, gdzie możliwa jest obsługa osób niepełnosprawnych.

Dostępność  informacyjno-komunikacyjna:

Zapewnia się komunikację z Zespołem Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie (telefonicznej, mailowej). Pracownik Szkoły kontaktuje się bezpośrednio z interesantem, po wcześniejszym zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową. Spotkanie obywa się w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

2. Budynek przy ul. B. Prusa 2 B

Dostępność budynku:

Do budynku można bezpośrednio dojechać na parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Wejście do głównego budynku od ul. B. Prusa po schodach. Wejście dla osób niepełnosprawnych z miejsca parkingowego do sali biura – Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 lub oznakowanym wejściem na parterze z tyłu budynku. W budynku znajduje się tablica informacyjna z rozmieszczeniem pomieszczeń. Pomieszczenia : pokój nauczycielski, biuro Kierownika szkolenia praktycznego, gdzie można uzyskać informację znajduje się na parterze budynku. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność  informacyjno-komunikacyjna:

Zapewnia się komunikację z Zespołem Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie (telefonicznej, mailowej). Pracownik Szkoły kontaktuje się bezpośrednio z interesantem, po wcześniejszym zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową. Spotkanie obywa się w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.