Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji można składać bezpośrednio w sekretariacie Szkoły lub przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy:
zs2miechow@o2.pl

Wniosek o przyjęcie do Szkoły

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.od 13 maja do 4 lipca 2024 r. do godz. 15.00od 17 lipca do 24 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 2.Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
od 21 czerwca do 4 lipca 2024 r. do godz. 15:00 
3.Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.od 13 maja do 11 lipca 2024 r.od 17 lipca do 30 lipca 2024 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych11 lipca 2024 r. godz. 12:00
5.Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.od 11 lipca do 15 lipca 2024 r. do godz. 15:00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.16 lipca 2024 r. do godz. 12:002 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie do Szkoły

Zapraszamy do naszej Szkoły!

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów, tel. 413831174
www.zs2miechow.pl  e-mail:  zs2miechow@o2.pl

Regulamin przyjęć do Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie dla absolwentów szkół podstawowych

Podstawa prawna:

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 10821 ) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) oraz § 11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.2 ), Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 ogłoszony zarządzeniem Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.

KRYTERIA PRZYJĘĆ: 

 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Miechowski.
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych (przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
 3. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów.
 4. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów:
  a) do 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,
 5. Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 6. – język polski, matematyka przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,35; 3)
 7. – język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,3 punktu.
  b) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech następujących przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka (do wszystkich oddziałów w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie), informatyka (dla zawodów technik teleinformatyk i technik pojazdów samochodowych), geografia (dla zawodów technik hotelarstwa i technik spedytor), biologia ( dla zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) –(za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt; dopuszczającą – 2 pkt)
  c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.,
  d) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.,
  e) do 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, kandydaci otrzymują:
 • za osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 • finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 • finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
 • laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.,
 • finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 • finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,
 • finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
 • laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
 • finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 pkt.,
 • krajowym – 3 pkt.,
 • wojewódzkim – 2 pkt.,
 • powiatowym – 1 pkt.,

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.


II. Do Branżowej Szkoły I Stopnia zostają przyjęci wszyscy kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

I. Do Technikum

 1. wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem typu wybranej szkoły, języków obcych nauczanych w szkole podstawowej i wybranych do nauki w szkole ponadpodstawowej
 2. oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 3. oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 4. karta informacyjna,
 5. karta zdrowia,
 6. dwie opisane fotografie,
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie

II. Do Branżowej Szkoły I Stopnia i II Stopnia

 1. dokumenty jak do Technikum

Wniosek o przyjęcie do Szkoły