Innowacja organizacyjno –metodyczna 3D for VET

Szkoła/placówka: Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Adres: ul. B. Prusa 2; 32-200 Miechów
Strona www szkoły: www.zs2.miechow.pl

Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Tytuł Innowacja pedagogiczna w rozwoju procesów edukacyjnych – technologia projektowania i druku 3D

Cele działania

 • wykorzystanie elementów projektowania, konwertowania i drukowania z wykorzystaniem technologii 3D na zajęciach z przedmiotów zawodowych, szczególnie na zajęciach z rysunku technicznego oraz w trakcie zajęć, których celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów.
 • zastosowanie elementów projektowania, konwertowania i drukowania z wykorzystaniem technologii 3D na zajęciach z przedmiotów zawodowych oraz zajęciach pozalekcyjnych ma na celu kształtowanie umiejętności właściwego odbioru i użytkowania mediów,
 • wykorzystanie technologii szeroko pojętej technologii ICT do podnoszenia wyników egzaminów zewnętrznych
 • budowanie w środowisku wizerunku Szkoły nowoczesnej, otwartej na rozwój zawodowy uczniów, wykraczający poza podstawę programową,
 • przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedniego życia w społeczeństwie informacyjnym, szczególnie uwzględniając technologię druku 3D,
 • wykorzystanie interaktywnych narzędzi i praktycznych ćwiczeń w procesie edukacyjnym,
 • wykorzystanie zainteresowania młodzieży nowymi technologiami w rozwoju przemysłu, techniki, szczególnie uwzględniając proces projektowania i tworzenia nowych produktów.
 • doskonalenie pracy w zespołach, kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

Krótki opis działania

Szkoła:

Tworzenie podstaw cyfrowej szkoły od lat odbywa się poprzez systematyczne przygotowywanie infrastruktury informatycznej do innowacyjnego rozwoju procesów edukacyjnych. Polegało ono przed kilkoma laty na założeniu szerokopasmowego łącza internetowego oraz wykonaniu sieci Wi-fi w Szkole i Warsztatach szkolnych – pracowniach ćwiczeń praktycznych.

W innowacyjnych działaniach dydaktycznych wykorzystywane są trzy pracownie informatyczne, laptopy dla nauczycieli oraz laptopy i tablety dla uczniów.

Dzięki temu korzystanie z narzędziowych programów komputerowych do projektowania, konwertowania i przygotowania detali do wydruku w technologii 3D może odbywać się niemal w dowolnej sali dydaktycznej.

Druk detali odbywa się w sali informatycznej 12 na drukarce 3D Signal Atmat xxxl, którą zakupiono w ramach realizacji projektu 3D FOR VET „Strategiczne Partnerstwo dla Rozwoju Kompetencji w 3D”.

Uczniowie:

Uczniowie kształcący się w zawodach: technik pojazdów samochodowych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik teleinformatyk , nabywają wiedzę i będą rozwijać swe umiejętności związane z drukiem 3D podczas zajęć z rysunku technicznego oraz w w ramach zajęć rozwijających kompetencje zawodowe.
Uczniowie wykorzystują na przedmiotach zawodowych programy wspierające projektowanie: Autodesk Inventor Professional, Ultimaker Cura oraz oprogramowanie dołączone do drukarki 3D Signal Atmat xxxl. Na podstawie posiadanych przez Szkołę licencji uczniowie mogą korzystać z niektórych programów również w domu.
Program zajęć rozwijających kompetencje związane z drukiem 3D jest na bieżąco rozwijany tak, aby uczniowie mogli się przekonać, że ich proste projekty są konwertowane i drukowane.

Innowacja organizacyjno-metodyczna CISCO

Szkoła/placówka Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Adres ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów
Strona WWW szkoły www.zs2.miechow.pl
Wymagania Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
Innowacja pedagogiczna organizacyjno- metodyczna

Tytuł

ICT w procesie dydaktycznym – Akademia Sieciowa CISCO

Cele działania

 • zastosowanie interaktywnej platformy e-learningowej na zajęciach z przedmiotów zawodowych oraz zajęciach pozalekcyjnych w zawodzie technik teleinformatyk
 • wykorzystanie technologii ITC do podnoszenia wyników egzaminów zawodowych,
 • przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym,
 • wykorzystanie interaktywnych narzędzi i praktycznych ćwiczeń w procesie edukacyjnym, szczególnie przedmiotów zawodowych,
 • wykorzystanie umiejętności samo edukacji poprzez e-learning,
 • ułatwienie osobistego rozwoju uczestników projektu,
 • pogłębienie wiedzy na temat systemów operacyjnych, sieci komputerowych i programowania,
 • zwiększenie atrakcyjności kształcenia w szkole jako placówce nowoczesnej, otwartej na zmiany zachodzące we współczesnym świecie, wykraczający poza podstawę programową,
 • pogłębienie umiejętności językowych, branżowych i zawodowych, rozwój kompetencji kluczowych.

Opis działania

Technologie ICT przenika wszystkie płaszczyzny współczesnego świata. Posiadanie i użytkowanie komputera, tabletu i smartfona należy dziś już do rzeczy codziennych i oczywistych. Współczesna, innowacyjna dydaktycznie szkoła powinna dbać przede wszystkim o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, stymulując go i kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie.

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. Program nauczania Cisco Networking Academy prowadzony od wielu lat pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odzwierciedla bieżące trendy w metodach kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania, zaimplantowanych do przedmiotów zawodowych, np. systemy i sieci komputerowe. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. W praktyce realizowana jest idea nauczania internetowego (e-learning). E-learning pozwala na samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Technologia ta wspomaga zdobywanie przez uczniów wykształcenia oraz głębsze poznawanie i rozumienie przez nich świata. Umożliwia i ułatwia dotarcie do rzeczywistych zasobów informacji. Wspomaga tym samym twórczą aktywność uczniów, pomaga w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań oraz kierowania własnym rozwojem. Uczniowie w ramach programu realizują dostępne kursy na platformie e-learningowej. W przypadku problemów nauczyciel wspomaga ucznia w czasie zajęć lekcyjnych, przerw między lekcyjnych, mailowo, a także z wykorzystaniem portali społecznościowych. Innowacja pedagogiczna z przedmiotów zawodowych teleinformatycznych skierowana jest do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie technik teleinformatyk i technik informatyk.

„Małopolska Chmura Edukacyjna”

Opis: Innowacja systemowa w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjnych.

Szkoła: Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Adres: ul. B.Prusa 2 ; 32-200 Miechów
Strona szkoły: http://www.zs2.miechow.pl
Wymaganie: Procesy edukacyjne zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna

Tytuł „Małopolska Chmura Edukacyjna” jako innowacyjna metoda przekazywania wiedzy oraz umiejętności przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Cele działania

 • zapewnienie uczniom technikum możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.
 • wzmocnienie współpracy między szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.
 • wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania TIK w dydaktyce.
 • wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,
 • umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami,
 • zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i zwirtualizownej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
 • sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

Krótki opis działania

Szkoła:

Wyposażenie Szkoły w specjalistyczny sprzęt, służący do komunikacji poprzez sieć internetową i umożliwiający prowadzenie wideokonferencji. Doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt laboratoryjny, urządzenia i akcesoria kuchenne, szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne, niezbędne do prowadzenia zajęć.

Uczniowie:

W obszarze żywność dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych projekt zakłada wiele działań:

 • zajęciach on-line w formie wideokonferencji, we współpracy z wykładowcami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W każdym roku szkolnym realizowanych jest 30 godzin dydaktycznych.
 • Naukowe Warsztaty Letnie – 25 godzin dydaktycznych bezpośrednio na uczelni oraz ciekawy program popołudniowy. Młodzież przez pięć dni uczestniczy w zajęciach zorganizowanych przez naukowców Uniwersytetu Rolniczego na Wydziale Technologii Żywności w Krakowie oraz w warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez profesjonalistów z branży.
 • Naukowe Warsztaty Weekendowe – uczniowie przez trzy dni uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez naukowców Uniwersytetu Rolniczego na Wydziale Technologii Żywności w Krakowie.
 • przyjazd uczniów na uczelnię podczas realizacji zajęć on – line w wybranym temacie, zgodnie z harmonogramem.

W obszarze mechaniczno – mechatronicznym:

 • zajęciach on-line w formie wideokonferencji we współpracy z wykładowcami Akademii Górniczo – Hutniczej i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA HO-GA
organizacyjno-metodyczna

Szkoła: Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Adres: ul. B.Prusa 2 ; 32-200 Miechów
Strona szkoły: http://www.zs2.miechow.pl
Wymaganie: Procesy edukacyjne zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się Innowacja pedagogiczna organizacyjno- metodyczna w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa

Tytuł

Ucz się i rozwijaj swoje zdolności

Cele działania

 • Forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów zdolnych (ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi),
 • kształtowanie świadomości posiadania różnych uzdolnień,
 • motywowanie uczniów do doskonalenia, rozwijania swoich talentów,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • zaspokojenie i poszerzanie zainteresowań uczniów,
 • wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów,
 • inspiracja i pomoc w planowaniu ścieżki zawodowej,
 • zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów (przygotowanie uczniów do lepszego funkcjonowania na rynku pracy),
 • kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności zawodowej,
 • kształtowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności,
 • wdrażanie pracy metodami innowacyjnymi.

Krótki opis działania

Szkoła:

Innowacyjne działania odbywają się w pracowniach szkolnych wyposażonych w profesjonalny sprzęt. Dodatkowo podczas zajęć innowacyjnych wykorzystywany jest zestaw do wideo-konferencji.

W innowacyjnych działaniach dydaktycznych wykorzystywane są także programy i narzędzia multimedialne
w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych gastronomicznych i hotelarskich.

Uczniowie:

Uczestnicy innowacji podczas zajęć uczą się planować, przewidywać, organizować oraz ustalać zasady współpracy w grupie. Ponadto realizacja innowacji gwarantuje zmianę podejścia do swojego samorozwoju, przyszłej kariery zawodowej, która może stać się punktem wyjścia do śmiałych i odważnych działań.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
organizacyjno-metodyczna

Szkoła: Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Adres: ul. B.Prusa 2 32-200 Miechów
Strona szkoły: http://www.zs2.miechow.pl
Wymaganie: Innowacja pedagogiczna organizacyjno- metodyczna

Tytuł

„Zdrowe odżywianie – Twoim dobrym nawykiem”

Cele działania

 • promocja zdrowego stylu życia wśród uczniów a poprzez nich wśród społeczności szkolnej i środowiska lokalnego,
 • pogłębienie wiadomości uczniów oraz nabycie umiejętności
 • w zakresie żywienia człowieka i zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym,
 • zapoznanie uczniów z aktywnymi formami spędzania wolnego czasu i ich wpływem na samopoczucie psychiczne i nastrój,
 • rozwijanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • motywowanie uczniów do doskonalenia i rozwijania swoich zainteresowań z dziedziny dietetyki,
 • zagospodarowanie czasu wolnego uczniów,
 • zaspokojenie zainteresowań uczniów,
 • pomoc w planowaniu ścieżki zawodowej,
 • zwiększanie atrakcyjności zawodowej uczniów na rynku pracy
 • kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności zawodowej,
 • kształtowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności,
 • wdrożenie do pracy metodami innowacyjnymi.

Krótki opis działania

Szkoła:

W innowacyjnych działaniach będzie wykorzystywana pracownia gastronomiczna wyposażona w profesjonalny sprzęt. Dodatkowo podczas zajęć innowacyjnych wykorzystywany jest zestaw do video- konferencji oraz programy i narzędzia multimedialne w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych. Dzięki tym działaniom planowanie i organizacja procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów, oraz umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

Uczniowie:

Wszyscy uczniowie podczas zajęć będą opracowywać plany żywieniowe, sporządzać potrawy, a co za tym idzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania z jednoczesnym kształtowaniem licznych umiejętności przedmiotowych. Podczas zajęć uczniowie będą wdrażać się do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania zadań. Opracowanie własnego planu żywieniowego oraz samodzielne przygotowywanie potraw pobudzi ciekawość i rozwinie zainteresowanie uczniów przedmiotem jakim jest dietetyka.

Innowacja będzie realizowana dla uczniów poprzez metody pracy:

 • metoda projektów,
 • metoda sytuacyjna (metoda przypadków),
 • ćwiczenia produkcyjne,
 • dyskusja dyktowana,
 • burza mózgów,
 • udział w tematycznych warsztatach zawodowych
 • spotkania z ludźmi z branży żywieniowo-medycznej i gastronomicznej,
 • organizacja uroczystości szkolnych (Dzień Promocji Zdrowego Stylu Życia, Światowy Dzień Zdrowia itp.),
 • udział w olimpiadach oraz konkursach branżowych szkolnych oraz pozaszkolnych (np. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności),
 • udział w wycieczkach zawodoznawczych,
 • organizacja warsztatów z dziedziny dietetyki dla uczniów szkół podstawowych.

Uczniowie decydują o sposobie organizacji i przebiegu zajęć. Działania w ramach innowacji pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.