W roku 1929, na wniosek Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie została powołana przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Miejska Szkoła Zawodowa Dokształcająca w Miechowie. Kształciła ona początkowo w trzech branżach: spożywczej, kupieckiej i stolarsko – ślusarskiej. Młodzież poznawała wówczas następujące przedmioty: religię, język polski, korespondencję zawodową i naukę o Polsce.

Pierwszym kierownikiem Szkoły był Jan Janowski, a grono profesorskie stanowili: Józef Serdyka, Piotr Sennik, Bronisław Tustanowski – nauczyciele Szkoły Powszechnej w Miechowie.

W 1934 roku szkoła zmieniła nazwę na Publiczna Szkoła Dokształcania Zawodowego. Mieściła się wtedy przy ul. Sobieskiego i finansowana była przez Zarząd Miasta.

W 1939 roku szkoła przerwała swą działalność, a w 1940 roku za zgodą władz okupacyjnych utworzona została Publiczna Powiatowa Szkoła Rzemieślniczo – Zawodowa, z bardzo ograniczonym programem nauczania.

Po wyzwoleniu w 1945 roku utworzono znów Publiczną Szkołę Dokształcania Zawodowego, która mieściła się przy Szkole Podstawowej w Miechowie.

Przełom programowy dokonał się w 1947 roku, kiedy znacznie rozszerzono liczbę wykładanych przedmiotów i ponownie zmieniono nazwę Szkoły. Była to już Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Uczniowie odbywali praktykę zawodową w warsztatach mieszczących się przy ulicy Targowej.

Kolejne zmiany programowe i strukturalne – wprowadzanie nowych przedmiotów i ponowna zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Metalową przypadają na lata 1950 – 1952. W trakcie budowy nowego obiektu w 1960 roku, zmieniono jeszcze raz nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową. 15 listopada 1961 roku, przy udziale przedstawicieli Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie oddany został do użytku nowy budynek szkolny. Budynek warsztatów szkolnych oddano rok później. Od tego czasu obserwuje się też, w związku z nowymi warunkami lokalowymi jak i trwającym wyżem demograficznym, szybki rozwój szkoły.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania w 1973 r. szkoła przyjęła nazwę – Zespół Szkół Mechanicznych, obejmując tą nazwą 4 typy szkół:
Zasadniczą Szkołę Zawodową kierunek: ślusarz, tokarz, mechanik maszyn rolniczych,·Zasadniczą Szkołę Gospodarczą kierunek: kucharz żywienia zbiorowego
Zasadniczą Szkołę Dokształcającą kierunek: mechanik samochodowy
Technikum Mechaniczne kierunek: budowa maszyn – 5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej – 3 letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
W 1978/79 zlikwidowano Zasadniczą Szkołę Gospodarczą. Nową formą kształcenia na poziomie szkoły średniej stało się Liceum Zawodowe, które uruchomiono w 1976/77 r. szkolnym, a ostatni absolwenci tegoż liceum opuścili mury szkoły w 1984/85r szkolnym.
Godnym podkreślenia jest fakt, że Szkoła rozwija się nadal. W roku 1994/95 otwarto w Zespole Szkół Mechanicznych nową szkołę – Technikum Elektroniczne o specjalności systemy komputerowe. Dużym wysiłkiem Dyrekcji, nauczycieli i młodzieży Technikum Elektroniczne uzyskało pełną bazę laboratoryjną, niezbędną do kształcenia praktycznego w zakresie informatyczno – elektronicznym.
Istotny wpływ na tworzenie tej materialnej bazy dydaktycznej mieli uczniowie Technikum Mechanicznego rocznik 1993/94 oraz Technikum Elektronicznego rocznik 1994/95, który trzykrotnie uczestnicząc w konkursie „Moja szkoła – szkołą przedsiębiorczości”, pod kierunkiem Pani Marii Paschek, a organizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Komitet d/s Integracji Europejskiej, uzyskali nagrody pieniężne, które zostały przeznaczone na wyposażenie dydaktyczne dla kształcenia w nowym zawodzie.

Uzupełnienie

Na podstawie dokumentów i informacji przekazanych przez byłego Dyrektora Szkoły mgr Stanisława Marca można częściowo uzupełnić zmiany kadrowe dotyczące Dyrekcji Szkoły na przestrzeni lat istnienia i rozwoju Szkoły.

Jak wynika z wcześniej publikowanych tekstów opisujących historię Szkoły – Zespołu Szkół Nr2 im. Jana Pawła II w Miechowie – pierwszym Dyrektorem Szkoły powołanej w 1929 roku był  Jan Janowski.

W roku szkolnym 1930 -1931 pełnił tę funkcję Józef Janczewski.

Od roku 1952 do1955 Szkołą zarządzał  Edward Szecher. W kolejnych latach następowały częste zmiany na stanowisku dyrektora Szkoły.

W roku 1955 nastąpiła zmiana dyrektora, zarządzanie  przejął –  Jan Jurasz i pełnił tę funkcję do 1956 .

W roku 1957-1958 dyrektorem Szkoły był Henryk Galon.

W 1960 powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa jako istniejąca struktura szkolna w ówczesnym  systemie oświaty.

W roku szkolnym 1961 – 1962 na stanowisko dyrektora   powołany został  inż. Edward Rys, staraniem którego w roku 1965 naukę w Technikum Mechanicznym rozpoczęli pierwsi absolwenci szkół podstawowych z powiatu i spoza powiatu miechowskiego.

W 1965-1966 odszedł na emeryturę wicedyrektor Wilhelm Krawczyk, stanowisko to objął mgr Wacław Siniarski. W roku 1967 wicedyrektorem ds. szkolenia i produkcji został inż. Marek Bałazy.

W   roku szkolnym 1972-1973  pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Technikum po Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Wraz z zakończeniem roku 1973-1974 odszedł dotychczasowy dyrektor  inż.  Edward Rys.

Stanowisko dyrektora objął mgr inż. Marek Bałazy. Funkcje zastępców pełnili:  mgr Wacław  Siniarski  i Andrzej Kmita.

W  1975 roku  na emeryturę odszedł  wicedyrektor mgr  Wacław Siniarski, a pełnienie funkcji wicedyrektora do spraw wychowawczych rozpoczął mgr Stanisław Kadeja. Wicedyrektorem do spraw dydaktycznych   w roku szkolnym 1975-1976  miał zostać kierownikiem warsztatów szkolnych inż. Jan Smaga. Zmarł tuż przed objęciem stanowiska.

W nowej sytuacji wicedyrektorem do spraw dydaktycznych został mgr inż. Włodzimierz Zimny,  
a kierownikiem warsztatów  szkolnych – Aleksander Połeć. W latach 1984 do1988 kierownikiem warsztatów szkolnych był mgr Stanisław Marzec.

W roku szkolnym 1982-1983 po odejściu z funkcji dyrektora mgr inż. Marka Bałazego, na stanowisko dyrektora  Szkoły powołany został inż. Zenon Dydliński, który sprawował funkcję do 31.08.1988 r. Funkcje wicedyrektorów pełnili wówczas: mgr Maria Dudek i mgr Aleksy Nowak  .

Od 01.09. 1988 roku funkcję  dyrektora Szkoły objął  mgr Stanisław Marzec, a kierownikiem warsztatów szkolnych został mgr inż. Jerzy Soczówka.

W 2000 roku na emeryturę odeszli: mgr Maria Dudek i mgr  Aleksy Nowak.

W 2000 roku bowiem organ prowadzący – Powiat Miechowski, w ramach oszczędności samorządowych, w Szkole liczącej   ponad 600 uczniów zlikwidował 1 stanowisko wicedyrektora. Funkcję dyrektora sprawował nadal mgr Stanisław Marzec.  Kierownikiem warsztatów szkolnych nadal był mgr inż. Jerzy Soczówka, a wicedyrektorem została mgr inż. Maria Paschek.

W roku 2005 dyrektor Stanisław Marzec odszedł na emeryturę. Funkcję dyrektora Szkoły objęła mgr inż. Maria Paschek. Wicedyrektorem została mgr Zofia Piechowicz. Dalsze  zmiany osobowe w Dyrekcji Szkoły opisano w ” Kronice Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie –  fakty i obrazy 2000 -2021”.

Od 2002 r. Szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Nr 2, w skład którego wchodziły – Technikum Elektroniczne – Technikum Mechaniczne – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum, Liceum Profilowane: o profilu elektronicznym i zarządzanie informacją oraz Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik informatyk
Kolejne lata oznaczały dalszy strukturalny rozwój Zespołu Szkół Nr2 w Miechowie. W 2005/06 w Technikum kształciła się młodzież z powiatu miechowskiego i sąsiednich powiatów w zawodach:
-technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
-technik elektronik- systemy i sieci komputerowe
-technik mechanizacji rolnictwa
W Szkole Policealnej w zawodach:
-technik informatyk
-technik mechanizacji rolnictwa
-technik mechanik
W Liceum Profilowanym w profilach:
-zarządzanie informacją
-elektroniczny
W Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie – mechanik –operator maszyn i pojazdów rolniczych
W dniu 13 października 2006 na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, ·Zespołowi Szkół Nr 2, Uchwałą Rady Powiatu Miechowskiego i za zgodą Kurii Metropolitalnej w Kielcach, nadano imię Jana Pawła II

Kronika Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Miechowie

Fakty i obrazy  –  2000/2001  do 2020/2021 – opracowała Maria Paschek

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2007/2008

Rok szkolny 2006/2007

Rok szkolny 2005/2006

Rok szkolny 2004/2005

Rok szkolny 2003/2004

Rok szkolny 2002/2003

Rok szkolny 2001/2002

Rok szkolny 2000/2001

Kronika Szkoły z lat 1929-2000 na podstawie dostępnych materiałów opracowali:
Adam Marzec i Andrzej Paschek

ROK SZKOLNY 1999/2000 
ROK SZKOLNY 1998/99
ROK SZKOLNY 1997/98 
ROK SZKOLNY 1996/97 
ROK SZKOLNY 1995/96 
ROK SZKOLNY 1994/95 
ROK SZKOLNY 1993/94 
ROK SZKOLNY 1992/93 
ROK SZKOLNY 1991/92 
ROK SZKOLNY 1990/91 
ROK SZKOLNY 1989/90 
ROK SZKOLNY 1988/89 
ROK SZKOLNY 1987/88 
ROK SZKOLNY 1986/87 
ROK SZKOLNY 1985/86 
ROK SZKOLNY 1984/85 
ROK SZKOLNY 1983/84 
ROK SZKOLNY 1982/83 
ROK SZKOLNY 1981/82 
ROK SZKOLNY 1980/81 
ROK SZKOLNY 1979/80 
ROK SZKOLNY 1978/79 
ROK SZKOLNY 1977/78 
ROK SZKOLNY 1976/77 
ROK SZKOLNY 1975/76 
SZKOŁA W LATACH 1961-1975 
SZKOŁA W LATACH 1929-1961