1. W naszej Szkole działa Koło Młodych Wolontariuszy, którego cele i zadania
polegają w szczególności na:

1) zapoznawaniu młodzieży z ideą wolontariatu i przygotowywaniu do podejmowania pracy wolontariackiej;

2) rozwijaniu wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

3) podejmowaniu pracy wolontariackiej, świadczeniu pomocy i usług na rzecz osób potrzebujących pomocy, we współpracy z Caritas, domami pomocy społecznej, podmiotami z otoczenia Szkoły i organizacjami charytatywnymi;

4) ukazywaniu młodzieży obrazów współczesnego świata z jego problemami w postaci głodu, wojen, niewolniczej pracy dzieci itp.,

5) promowaniu życia bez uzależnień.

2. Opiekunem wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy angażują się wraz z uczniami w bezinteresowne działania zgodne z celami wolontariatu.

ikona facebook Szkolne Koło Młodych Wolontariuszy