Przykładowy obraz
SPRAWOZDANIE
ROK 2017/2018 SEMESTR I
w sprawie realizacji projektu

  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”
W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 w projekcje  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa  Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2., z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 172 uczniów oraz
10 nauczycieli zawodu w tym na:

I.    KURSY  (w 2017 roku w kursach wzięło udział 72 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II)
•    kurs spawacza – uczestniczyło 18 osób, wszyscy uzyskali kwalifikacje – MAG 135 potwierdzone przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz

•    kurs operatora wózków widłowych – uczestniczyło 21 osób, wszyscy uzyskali kwalifikacje zdali egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz

•    kurs SEP do 1 KV – uczestniczyło 16 osób, wszyscy uzyskali kwalifikacje E1-  EKSPLOATACJA w zakresie GRUPY 1 potwierdzone przez STOWARZYSZENIE ELEKTRYKóW POLSKICH

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz

•    kurs barmański I stopnia. – uczestniczyło 17 osób, wszyscy uzyskali kwalifikacje I STOPNIA BARMANA potwierdzone przez Stowarzyszenie Polskich Barmanów.

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz
II.    ZAJęCIA DYDAKTYCZNO –WYRóWNAWCZE ( w 2017 roku w tych zajęciach wzięło udział 92 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie):
Zajęcia prowadzone były przez kadrę dydaktyczną szkoły w grupach 12-15 osobowych.
•    warsztaty diagnostyka układów zasilania diesla – uczestniczyło 12 osób
 
 Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz
 
 
•    język obcy zawodowy  – język angielski, uczestniczyło 27 osób (w tym w zawodzie technik pojazdów samochodowych 12 osób, a w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa 15 osób)

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz

•    zajęcia wyrównawcze z zakresu eksploatacji pojazdów samochodowych – uczestniczyło 14 osób

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz
 
•    zajęcia wyrównawcze z zakresu eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych – uczestniczyło 12 osób

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz

•    zajęcia wyrównawcze branżowe elektryczno – elektroniczne – uczestniczyło 12 osób

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz

•    zajęcia wyrównawcze branżowe gastronomiczne i hotelarskie – uczestniczyło 15 osób

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz

III.    STYPENDIA DLA UCZNIóW ZDOLNYCH – Pomoc stypendialna dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Wsparcie finansowe przysługuje uczniom zdolnym w wysokości 600 zł/miesięcznie  na ucznia przez okres 10 miesięcy.  Stypendium udzielono 8 uczniom, w tym  5 osobom w zawodzie technik pojazdów samochodowych, 3 osobom w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

 
IV.     DORADZTWO ZAWODOWE – było wsparciem dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych – pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego ucznia.
 
V.    STAżE I PRAKTYKI U PRACODAWCóW 40 osób
Uczestnikami staży byli uczniowie klas: I technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 7 uczniów,  II technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 10 uczniów,  II technik pojazdów samochodowych – 5 uczniów, III technik mechanizacji rolnictwa – 2 uczniów, III technik pojazdów samochodowych – 4 uczniów, II  technik teleinformatyk – 1 uczeń,  III  technik teleinformatyk – 11 uczniów. Staże – praktyki były realizowane w następujących branżach: mechanicznej i górniczo- hutniczej (28 uczniów, z których 19 uczniów odbyło staż w gospodarstwach rolnych, a 9 uczniów w warsztatach samochodowych), elektryczno-elektronicznej ( 12 uczniów odbyło staż w firmach teleinformatycznych). Wszyscy uczniowie pomyślnie zakończyli staże otrzymując stypendium stażowe w wysokości 1500 zł. W stażach i praktykach uczestniczyły 23 firmy, które przyjęły na staż – praktykę łącznie 40 osób.
 
VI.    DOPOSAżENIE W NOWOCZESNY SPRZęT I MATERIAłY DYDAKTYCZNE – ukierunkowane było na doposażenie pracowni w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  w:
•    pracownie do naprawy i diagnostyki układów zasilania diesla common rail, 
Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz

•    tester diagnostyczny do obsługi i diagnozowania maszyn rolniczych i samochodów TEXA,

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz
 
•    przyczepę rolniczą typu TANDEM do nauki jazdy kat T,

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz

•    opryskiwacz do ochrony roślin zawieszany

 
Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz
 
 
VIII.     ROZWóJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI (STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY, DORADZTWO) – udział wzięło 10 nauczycieli zawodu, w tym kursy ukończyło  5 nauczycieli z zakresu :
– „Diagnostyki systemów wtryskowych Common Rail” – poziom rozszerzony –  3 osoby,
–  Technika procedur diagnostycznych pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych D1C-D1A poziom rozszerzony – 2 osoby.
 Na studiach podyplomowych studiuje 5 osób w tym na  :
– Logistyka i spedycja dla nauczycieli – 2 osoby,
– Doradztwo Zawodowe – 1 osoba,
–  Agrotronika – 2 osoby.

Ewaluacja zajęć wyrównawczych i kursów, które odbyły się w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie przez uczniów  wypadła pozytywnie. Zajęcia były prowadzone atrakcyjnie, a uzyskane wiadomości i umiejętności  były przekazywane na poziomie przyswajalnym przez uczniów i wpłynęły na podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności co potwierdziły testy sprawdzające i otrzymane certyfikaty oraz ankiety wypełniane przez uczestników.

 
Koordynator ds. szkoleń i kursów