OGłOSZENIE O NABORZE NA  KURSY  
I   ZAJęCIA DYDAKTYCZNO –WYRóWNAWCZE
ROK SZKOLNY 2018/2019 I PółROCZE

 W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” ogłasza się

 nabór  uczennic i uczniów  na formę wsparcia
 KURSY  I   ZAJęCIA DYDAKTYCZNO -WYRóWNAWCZE

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w kursach  i   zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych proszeni są o:
 

  •  zapoznanie się z Regulaminem zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

 i  Szczegółowymi zasadami rekrutacji na kursy  i   zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze oraz  innymi wymaganymi dokumentami,

  •   złożenie:

•    formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu (załącznik nr 1)
•    deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
•    oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3)
•    oświadczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
•    zakresu danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).

Wymagane dokumenty należy składać  do Koordynatora szkolnego ds. kursów
i szkoleń:
•    Pana Jarosława Szarka, w terminie  od 10.09.2018r. do 14.09.2018r. w godzinach od 15:00 do16:00 dotyczy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i kursów telefon kontaktowy – 500252570 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

I.    KURSY w roku szkolnym 2018/2019 I półrocze:
•    kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy – 20 osób
•    kurs spawacza – uzupełnienie naboru  
•    kurs diagnostyki  common rail – 10 osób
•    kurs SEP do 1 KV – 16 osób
•    szkolenie z zakresu diagnostyki pojazdów i maszyn rolniczych – 19 osób
•    kurs barmański I stopnia. – 17 osób

II.    ZAJęCIA DYDAKTYCZNO –WYRóWNAWCZE
w roku szkolnym 2018/2019 I półrocze:
                
Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną szkoły. Zajęcia będą prowadzone w grupach 12-15 osobowych, po jednej lub dwie grupy.
Planowana liczba godzin:     
•    język obcy zawodowy –angielski –  dwie grupy po 20 godzin
•    zajęcia wyrównawcze branżowe elektryczno – elektroniczne jedna grupa  
22 godz.
•    zajęcia wyrównawcze branżowe gastronomiczne i hotelarskie jedna grupa
22 godz.

Dokumentacja do pobrania znajduje się
na stronie internetowej Szkoły i CKZ

Regulamin  zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Szczegółowe  zasady rekrutacji na  kursy  i   zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

Formularze do pobrania:
•    formularz rekrutacyjny uczestnika projektu ( załącznik nr 1)
•    deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
•    oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3)
•    oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
•    zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5)